Ancient Hungarian Mentality Part 1

In this entry I’ll show you some excerpts from Adorján Magyar’s work entitled The Golden Mirror of Conscience (A lelkiismeret aranytükre). His writing will give you an idea of the ethics and the morals our Hungarian ancestors had followed for thousands of years. I also show you the Hungarian writing so that you can compare the English translation if you like.

Here’s a link to the original writing:

http://www.magtudin.org/MAGYAR_ADORJAN_A_lelkiismeret_aranytukre%20www.leventevezer.extra.huMA.pdf.pdf

1.
I’ve been talking to my acquaintances repeatedly about the most important moral law of the ancient Hungarians which was conscience, and I’ve been dwelling on the fact that conscience can keep us on the right track better and in a more secure way than anything else if we just get used to truly listen to its voice and if we never silence its warning message.

Ismerőseim előtt többször beszéltem arról, hogy az ősmagyarok legfőbb erkölcsi törvénye a lelkiismeret volt, majd fejtegettem azt is, hogy a lelkiismeret minden másnál biztosabban és jobban vezetheti az embert az igaz úton, hacsak megszokjuk annak hangjára igazán hallgatni, illetve intő szavát soha el nem hallgattatni.

2.
I’ve been expounding in various writings of mine on several occasions that our ancestors had respected the sun, that is its personification the Sun God, as their national deity and ancient mythological father at the same time. The actual Hungarian tribe had referred to Him with the name Magyar (also Mag, Magor, Megyer, Magar, Makar) and He was considered the name giving ancient father and the very first mythological reigning prince of the nation. Although all of the other tribes thought of themselves as descended from the Hungarian tribe considered the oldest and the most sacred one – and that is why they bore the name magyari along with their own tribe names -, but they referred to the same deity, that is the sun, with several names consistent with their tribe name. For example, He was referred to as Kún or Hunor by the Cumans (Kúnok); Beszer or Peter by the Pechenegs (Besenyők); Jász, Jázon or Jázzú by the Jász (Jászok); Szikel or Zakur by the Szeklers (Székely); Kus or Kazár by the Khazars (Kazárok); Bag, Bog or Bakar by the Kabars (Kabarok); Pál, Bál, Balota or Bél by the Palóc; Bar, Barata by the Avar (Avarok); Szem, Szam, Somota by the Szemere; and several other names existed. In their view, the sun is the father of all life on Earth, thus of the human beings, too. poetically personified as: Sun God (Napisten), Sun King (Napkirály) or Napfejedelem (Sun Prince) or with other names: Golden Prince (Aranyfejedelem), Golden God (Aranyisten), Beautiful God (Szép Isten), The Beautiful (a Gyönyörű).

Különböző megjelent írásaimban többször kifejtettem, hogy ősnépeink nemzeti istenségükként és egyúttal hitregei ősatyjukként a Napot, azaz ennek megszemélyesítését, a Napistent tisztelték, akit a tulajdonképpeni magyar törzs Magyar (másként: Mag, Magor, Megyer, Magar, Makar) néven nevezett és a nemzet névadó ősatyjának és legelső, regebeli fejedelmének is tekintett. A többi törzsek, bár magukat mindnyájan a legrégibb és szentnek tartott magyar törzsből származtatták – amiért is saját törzsnevükön kívül a magyari nevet is mind viselték – de ugyanez istenséget, vagyis a Napot, más-más, a saját törzsnevüknek megfelelő néven is nevezték. Például a kunok Kún vagy Hunor néven, a besenyők Beszer vagy Peter, a jászok Jász, Jázon vagy Jázzú, a székelyek Szikel vagy Zakur, a kazárok Kus vagy Kazár, a kabarok Bag, Bog vagy Bakar, a palócok Pál, Bál, Balota vagy Bél, az avarok Bar, Barata, a szemerék Szem, Szam, Somota néven, valamint még más neveken is nevezték. Szerintük ugyanis minden földi életnek és így az embereknek is, édesapja a Nap, költőileg megszemélyesítve: a Napisten, Napkirály vagy Napfejedelem, vagy ahogy még nevezték: Aranyfejedelem, Aranyisten, Szép Isten, a Gyönyörű.

3.
However, the mythological mother of all life on Earth and human beings is Mother Earth, that is Tündér Ilona, the Mother of Life. The nuptials of Tündér Ilona and the Sun God, that is Magor, was celebrated in the time of the equinox every spring. At this point Ilona as the wife of the Hungarian Sun King, adopts the name Magyar Ilona as referred to by the girls of Csallóköz in their spring songs about marriage, for, the young couples got married exclusively on the day and on the night of the holy celebration of the equinox; the time when the lily of the valley, the holy flower of Tündér Ilona, is blooming. Right here I have to mention that in our old language the word tündér (fairy) also meant girl and virgin, as the Finnish tüttö, tüttere = girl, virgin, which is parallel to the Italian fata=fairy and the Vlach fata=girl. But I also have to mention that the name magyar, besides other meanings, also meant happy (boldog), thus Magyar Isten and Magyar Ilona were also used in the sense of Boldog Isten (Beatific God), Boldog Ilona (Beatific Helena). By that they meant happiness of love, growing ripe for being a father, a mother; but I also make mention of the fact that the actual ancient Hungarian tribes were farmers. Hungarian Sun God (Magyar Napisten) was also respected for being the inventor of agriculture and a deity. The peaceful farmer life was regarded as a happy life.

Viszont minden földi életnek és így az embereknek is regebeli édesanyja maga a Föld, azaz megszemélyesítve, a Földanya vagyis Tündér Ilona, az Élet Anyja. Tündér Ilonának és a Napistennek, azaz tehát Magornak nászát minden tavasszal a napéjegyenlőség idejében ünnepelték. Ekkor Ilona, mint Magyar Napkirály felesége, a Magyar Ilona nevet veszi föl, ahogy őt a Csallóközi leányok bizonyos tavaszi, a házasságról szóló énekeikben napjainkig is nevezik. Ugyanis kizárólag a napéjegyenlőség szent ünnepe napján és éjszakáján tartották nászukat a fiatal párok is, azon időben tehát, amelyben a gyöngy virág, Tündér Ilona e szent virága, nyílik. Meg kell itt említenem azt is, hogy régi nyelvünkben a tündér szónak még leány és szűz értelme is volt, aminthogy a finnben ma is tüttő, tüttere = leány, szűz, amihez pontosan párhuzam az, hogy például az olaszban fata = tündér, míg az oláhban fata = leány. De meg kell említenem még azt is, hogy a magyar névnek, más jelentései mellett, boldog jelentése is volt, ami szerint tehát úgy a Magyar Isten, mint a Magyar Ilona névnek Boldog Isten és Boldog Ilona értelme is volt, ami alatt szerelmi boldogságot, az apává, anyává létet is értették, de fölemlítem itt azt is, hogy a tulajdonképpeni magyar őstörzsek földművelők voltak, Magyar Napisten a földművelés föltalálója és istenségeként is tiszteltetett, a békés földművelő élet pedig boldog életként volt fölfogva.

4.
…as well as in her spring manifestation Ilona was the goddess of love, and in the same way Magyar Napisten was the god of love. He was referred to by the Palóc as Lebéd or Libéd and a fairly big cult had developed around Him. That name meant swan in the old language. Our ancestors (just like the Romans and the Greeks) portrayed Him with swan wings because the swan was the poetic symbol for desire, especially for love desire. This old lebéd or libéd (hattyú) = swan word of ours comes from the verb lebeg, libeg (levitate, hover) with the meaning of wing flutter, levitation, flying, and hovering in the air. From the same verb comes the word lepke (butterfly) and its dialectical versions lepe and lipe. This word is equivalent to the Latin libratio = levitation and sheds light to the origins of the Latin words libido=desire, love desire coming from our ancient language. The explanation to all this is that swans and other birds flutter with their wings when in love. We have mentioned the meaning of Libéd: swan…This is how we understand the origins of the German word Liebe, formerly Liebde = love. Thus, it is proven that these words originated from our ancient language. What has been said also deciphers for us why the Greek-Roman mythology portrays the God of Love with swan wings.

…valamint pedig tavaszi megnyilvánulásában Ilona a szerelem Istennője volt, ugyanúgy a szerelem istensége volt tavaszi megnyilvánulásában Magyar Napisten is, amelyben például a palócoknál Lebéd vagy Libéd név alatt különösen nagy kultusza volt, amely név régi nyelvünkben hattyú jelentésű volt. E minőségben őt őseink (miként a görögök és rómaiak is) hattyúszárnyakkal ábrázolták volt, mivel náluk a hattyú a vágyódás, különösen pedig a szerelemvágy költői jelképe volt. Ezen régi lebéd vagy libéd = hattyú szavunk a lebeg vagy libeg szavunkból származik, amelynek szárnylebegtetés, lebegtetés, repülés és a levegőben való lebegés, libegés értelme van. Ugyanez igéből származik továbbá lepke és innen tájszólásos változatát képező lepe és lipe = lepke szavunk is. Mindamely szavaink viszont azonosak a latin libratio = libegés szóval is, valamint megvilágítják a latin libido = vágy, szerelemvágy szó ősnyelvünkbőli eredetét is. Mindezek magyarázata pedig az, hogy a hattyak, valamint némely más madárféle is, szerelmi vágyukban szárnyaikat lebegtetni, libegtetni szokták. Mondottuk, hogy a Libéd név értelme: hattyú…Így pedig megértjük a német Liebe, régibb Liebde = szerelem szó eredetét is, illetve bebizonyítottnak látjuk mindezen latin és német szavak ősnyelvünkbőli származását. Úgyszintén az elmondottak fejtik meg azt is, hogy a görög-római mitológiában a Szerelemisten miért ábrázoltatott hattyúszárnyakkal.

5.
Magyar Napisten was the deity personifying energy in the mythology of our ancestors, whereas Ilona also personified matter (materia), which allegory was based on deep knowledge and understanding of nature. After all, it is true that the basis of every life on earth comes from the energy of the sun affecting matter. The revival and fertilization of the sleeping mother earth’s matter through the sun beams can be poetically compared to the man making the woman pregnant. Women feed their children just as the Earth feeds all creatures with its crops. And the air, which is one of the most important nutrient given to us by Mother Earth – in the lack of which we are dead in a few minutes – is just a part of the Earth just like the water or the humus.

Magyar Napisten őseink mitológiájában az erőnyt (energiát) megszemélyesítő istenség, míg Ilona az anyag (materia) megszemélyesítése is volt, ami pedig mély tudáson és természetismereten alapuló jelképezés volt, mert hiszen való igaz, hogy minden földi élet alapja a Napból a Földre áradó erőnynek a Föld anyagára való hatása. Az anyaföld szunnyadó anyagának a napsugarak általi életre keltését, megtermékenyítését jelképesen valóban a nőnek a férfi általi megtermékenyítésével hasonlíthatjuk össze. A nő ugyanúgy táplálja gyermekét mint az élőket terményeivel a Föld. A levegő pedig, amely a Földanya által nekünk nyújtott táplálékok legfontosabbika, – amelynek híján már néhány perc alatt halottak vagyunk – a Földnek csak egyik alkatrésze, ugyanúgy mint akár a víz avagy a termő televény (humusz) is.

6.
The power coming from the Sun to the Earth is the creator of the earthly life phenomena, such as the soul making us alive and human (according to out ancient language: magyar), thus we all are the sons, children of the sun. The Sun God spreads towards us the „divine spark” which brings us to life, elevates us to be human beings and which never fades away after we die; just as today’s science teaches us the conservation of energy. That’s the real explanation, sense of the „immortality of the soul”. It also means that the thinking of our ancestors in this respect was exactly the same with today’s scientific ideas, however dressed in beautiful poetic forms. Our mother, who gave us our body, cared for our body. She feeds us, keeps us clean, washes, dresses, combs us, but our father teaches, instructs us. He will raise us later, He gives us „fatherly advice” and tells us how to behave in life. He teaches us morals and honor. (In today’s world many things are changing, but it was the case back in those times.) We, in turn, listen to His words with child-like respect and we look into His good-willing eyes. We know that Saint Stephen, though already Christian, left his fatherly advice in written form for his son. This is how we understand why Hammurabi, Babilonian king, said that Shamash the god of sun had dictated him his famous laws; why Lycurgus, legislator of Sparta stated that he had got his laws from the sungod Apollo. That is, in those ancient times, people still knew that the teacher and legislator of the human beings was the sun, in other words, the father of the people. In fact, what is the law? Idea, thought. A bodyless something; the energy coming from the sun.

A Napból a Földre származó erő a földi életjelenségek létrehozója, s ilyen tehát a lélek is, amely minket élőkké és a legfejlettebb alakban: emberré, (ősnyelvünk szerint: magyarrá) tesz, vagyis tehát mindnyájan a Nap fiai, gyermekei vagyunk. A Napistentől származik belénk azon „isteni szikra”, amely bennünket életre kelt, emberré fejleszt, és amely holtunk után el nem enyészik; aminthogy a mai tudomány is tanítja az erőny megmaradását. Ez „a lélek halhatatlansága” igazi magyarázata, értelme is. Ez pedig azt is jelenti, hogy őseink felfogása e tekintetben a mai tudományos fölfogással teljesen azonos volt, csakhogy gyönyörű költői alakba öltöztetve. Édesanyánk, akitől tehát testünk származik, viseli is testünk gondját. Ő táplál, tart tisztán, mos, öltöztet, fésül bennünket, viszont édesatyánk tanít, oktat minket. Ő neveli később lelkünket, ő lát el „apai tanácsok”-kal és oktat bennünket, hogy az életben mikép viselkedjünk. Ő tanít bennünket erkölcsre, becsületre. (Habár a mai világban sok minden megváltozik is, de régebben mindez határozottan így volt.) Mi viszont gyermeki tisztelettel figyelünk szavaira és nézünk jóakaró szemeibe. Tudjuk, hogy például Szent István király is, bár már keresztény volt, fia számára írásban hagyta meg apai tanácsait. De így értjük csak meg azt is, hogy Hammurabi babiloni király miért mondja, hogy híres törvényeit neki Sámás Napisten diktálta, valamint hogy Lükurgosz, a spártai törvényhozó, miért állítja, hogy ő törvényeit Apolló Napistentől kapta. Vagyis, ezen ősidőkben a népeknek még tudatában volt, hogy az emberek tanítója, törvényhozója a Napisten, azaz az emberek atyja. És valóban, mi egy törvény? Eszme, gondolat. Test nélküli valami, vagyis tehát a Napból származó erőny.

7.
The archaeologists and the ethnographers are very well aware of the round mirror of the Scythians and today’s Hungarian people. About that Dr Gyula Mészáros wrote an interesting, long study with the title The Hungarian Round Mirror in the 1914th volume of our periodical; also pointing out that this mirror was usually considered the symbol of the sun (and sometimes the Moon). In the ancient times, mirrors were made mainly out of metal, and the yellow or reddish gold, copper, bronze mirror became the symbol of the sun, whereas the silver or other white metals that of the Moon. Given the fact, however, gold is the metal people worked first because of its soft quality and beauty (Golden Age), it is only natural that the golden mirror played an older and bigger role. Our Hungarian ancestors thought: if we look into the round golden mirror, it is tentamount to looking into the face and eyes of our father, the Sun God.

Az archeológusok és etnográfusok jól ismerik a szkita népek, valamint a ma élő magyar nép és rokonnépei kerek tükrét. Erről érdekes, hosszú tanulmányt ír dr. Mészáros Gyula A magyar kerek tükör cím alatt a Néprajzi Értesítő folyóiratunk 1914. évfolyamában, megállapítván azt is, hogy e tükör rendesen a Nap (néha a Hold) jelképének tekintetett. Régen a tükrök többnyire fémből készültek és a sárga vagy vöröses arany-, réz- vagy bronztükör a Nap jelképe is lett, míg az ezüst- avagy más fehér fémből való, a Holdé. Miután azonban az arany azon fém, amelyet lágysága és szépsége miatt az ember legelőször kezdett megmunkálni (Aranykor), így természetes, hogy az aranytükörnek volt régibb és nagyobb szerepe. Magyar őseink szerint tehát: ha a kerek aranytükörbe tekintünk, ez ugyanannyi, mint hogyha édesatyánk, a Napisten arcába, szemébe tekintenénk.

8.
I think that it was the phenomenon of reflection that got people to recognize conscience, seeing themselves in water or in the golden, crystalline or polished surface of a stone. And reflection as light phenomenon is really nothing but the energy coming from the sun whose visibility is made possible only with the help of the matter given by Mother Earth (we can’t see light itself, only the object illuminated by it); just as thought is the energy coming from the sun and for its manifestation we need our brain created out of matter by the Earth. Thus, as reflection has no body, it can be compared to conscience. The reason for that, I think, is that our mirror image is similar to us, yet it has no body, so it doesn’t exist on material level. That is, we can see it, it is there, yet it is not there, at least in material form, because it’s just a light phenomenon.

Szerintem a lelkiismeret fölismerésére az embert a tükröződés jelensége vezette, akár a vízben, akár arany, kristály vagy csiszolt kő fölületében magát meglátva. A tükröződés pedig, mint fényjelenség, valóban nem is más mint a Napból származó erőny, amelynek észlelhetősége ámbár ismét csak a Földanya által nyújtott anyag segítségével válik lehetségessé (a fényt magát nem is láthatjuk, hanem csak az általa megvilágított tárgyakat), ugyanúgy, mint ahogy a gondolat is a Napból származó erőny, de amelynek, hogy megnyilvánulhasson, az agyvelőre van szüksége, amely pedig a Föld által nyújtott anyagból áll. A tükröződésnek tehát saját teste nem lévén, valóban a lélekkel hasonlítható össze. Ennek oka szerintem az, hogy tükörképünk tényleg teljesen hozzánk hasonló, de mégis: teste nincsen, tehát anyagilag nem létezik, vagyis bár látjuk, ott van, de mégis tulajdonképpen nincsen, azaz hogy csak anyagilag nincsen, mivel hiszen csak fényjelenség.

FÉL

The noun FÉL means half. There are a couple of words that originate from it. First of all, lets see what the F consonant can change into:

F > B, P, V

If something is in half, it is not the whole thing anymore. That is the concept of the following off-springs of FÉL.

VáLik to become, to be turned into
>A thing or a person is detached from the whole and becomes something else.

VáLaszolto answer > this verb is equivalent to FeLelto respond.
>There is a general opinion about any subject and when you answer, it is the half you contribute to the whole.

BaLtahatchet, axe
>An axe separates things from the whole.

VéL to think
>Your thoughts are half of the whole or
they might not coincide with the whole, so you separate yourself with your thinking from the rest of the world.

VáLaszt – to choose
>If you choose something, you separated it from the rest.

Then there is the verb FÉL meaning to fear, to be afraid. According to the ancient Hungarian thinking, love drives this world, so there should not be anything that makes you a half person and starts consuming you from the inside. When that happens, you are detached from the whole, you dont see the essence of certain things and you start developing irrational fear from anything.

These examples might seem far-fetched to you, but that is the concept behind them. There are a lot more words like these above. I hope FÉL helps you recognize other words like válik, válaszol, felel, etc.

Hungarian words reverse-engineered

A linguist, Dr. Gyula Lónay, wrote a book with the title A magyar nyelv misztériuma (the mystery of the Hungarian language). In his work he tried to describe the origin of the Hungarian words going back to the ancient times when there was nothing but nature around our people. The only reference they had so that they could create new words was nature. He postulates that R, S, K, T, M, P and H were the first sounds humans managed to pronounce. These seven sounds had the following meanings:

R > meanings: Lord, God, sublimity, ”height” / variations: L, J
S > meanings: unity, unification; separation; former connection / variations: SZ, Z, ZS, CS, C
K > meanings: stone, hardness; continuity – multitude, plularity (as the parts of a split stone fly apart and there is a great number of splits); diminution / variations: G, GY; C
T > meanings: place; nailed down to something / variations: D, GY, C, Z
M > meanings: mother earth / variations: N, NY
P > meanings: height, something up there / variations: B, F, V
H > meanings: soul, habit, intimate; hole space / one variation: K

Side note: G has the characteristic of gathering, being one. SZ shows a certain tendency for separation. L expresses life many times in our words.

Lets see a couple of examples for root words and their meanings:

B-R > water moving uninterruptedly

LáB leg, foot; as water flows, our legs brings us continuously where we want to.
TaLP sole; same as LáB
BéRC crag, peak; a place where water flows
BéR salary; a certain equalization effect of water
BíRó judge; same as BéR
BoRul > primary meaning: to be covered. Like water covers the river bed.
BuRkol to cover; same kind of meaning as BoRul
BeRek mountain; a place where water flows (see: BéRC)
öBöL bay
BáLna whale; B-L refers to water and N in na refers to mother earth as a variations of M > the mother of water.

P-S > water that lets something in; expresses a certain type of continuity as water flows in rivers. The meaning can be literal and figurative.

PiSil to pee
PaCSkol to splash
PoCSolya puddle
SzoP to suck
SeB wound: original meaning is to flow

The opposite of this root is S-P with consonant alterations like:
CsaP tap; a tap capture the water and holds it in a certain path
CsaPda trap; as humans used smaller bays to capture fish
CiPő shoes; it brings/conducts you somewhere
PaPuCS slipper; same as CiPő
BoSSZú revenge > original meaning: the equalizing effect of water

P and its variations: refers to height

Fa tree
FáRaó pharao > F = height, R = Lord
PaLoTa palace > P = height, L = Lord; T = place >> place of Lord up there, very high
éPüL to be constructed > P = height, L = Lord >> something constructed upwards

K and its variations: refers to plurality, continuity, diminution and hardness

stone
éK wedge > opposite of Kő; if you split a stone, it can be a wedge
Kemény hardness
tálCa tray > diminutive suffix for tál-bowl

Of course, K is the suffix for expressing plurality: házaK houses, erdőK forests

M and its variations: refers to mother earth

MaMa mom
aNYa mother
woman
NéNe aunt

MaG seed > M = mother earth, G = together, one >> something is one in mother earth

SZ and its variations: separation

aSSZoNY woman > SZ – separation, NY – mother earth >> in our context a woman is different/separated from men
SzüL to bear > SZ – child separates from mother, L – Life

It would be a long list to write every words, so I will continue with words that were fundamental to our ancestors. It should be also noted that our words are built up like this:

sounds create source words
>
source words create primary words
>
primary words create secondary words

sounds P-N > source words NaP (sun) > primary word PiNce (cellar) > secondary word PiNcér (waiter)

The cellar is related to the sun because that is where life comes from. Food is stored in the cellar and food is what keeps us alive. So the primary word is related to the source word. However, the secondary words has nothing to do with the source word. It is derived from the primary as needed.

P-N variations:

FeNN up
FeNYő pine > a tree is shooting upwards as it grows (English kept that meaning, too P-N=PiNe)
FéNY light > comes from God, from very high
FőNök boss > a man leading in a hierarchy

So much for now. I will try to write more. Bye 🙂

Charlie Chaplin: Dictator Speech

Charlie Chaplin: Egy zsarnok beszéde

1. I’m sorry, but I don’t want to be an emperor. That’s not my business.

I’m sorry – Sajnálom
but – de
I don’t want – nem akarok
to be – lenni
an Emperor – uralkodó
That’s not – Az nem
my business – az én dolgom

Sajnálom, de nem akarok uralkodó lenni. Az nem az én dolgom.

2. I don’t want to rule or conquer anyone.

I don’t want – nem akarok
to rule – uralkodni + -n, -on, -en, -ön
or – vagy
conquer – meghódítani + -t accusative case
anyone – senki

Nem akarok senkin uralkodni vagy meghódítani.
>the verb uralkodni requires the suffix -n = uralkodni valakin. The verb meghódítani takes the accusative case -t = meghódítani valakit. In this case anyone is in negation, so Hungarian says senki. As uralkodni precedes meghódítani, it is enough to say senkin uralkodni. It is obvious for a Hungarian that meghódítani requires -t and not -n.

3. I should like to help everyone if possible- Jew, Gentile, black men, white.

I should like to – szeretnék
help – segíteni + -n, -on, -en, -ön OR -nak, -nek
everyone – mindenki
if possible – ha lehetséges, lehetőleg, ha lehet
Jew – zsidó
Gentile – nem zsidó
black men – feketék
white – fehér

Segíteni szeretnék mindenkinek, ha lehetséges: zsidónak, nem zsidónak, feketének, fehérnek.
>the verb segít requires the suffix -n or -nak, -nek unlike in English. When listing Jew, Gentile, etc., you can make them plural or leave them in singular form, but keep it consistent. You can also say zsidóknak, nemeseknek, feketéknek, fehéreknek. In this case, the singular form is more powerful as it clearly refers to people as a whole.

4. We all want to help one another. Human beings are like that.

We all – mi mind, mi mindannyian, mi mindnyájan
we want – akarunk
to help – segíteni + -n, -on, -en, -ön OR -nak, -nek
one another – egymás
Human beings – az emberek
are like that – ilyenek.

Mi mindannyian segíteni akarunk egymáson. Az emberek ilyenek.

5. We want to live by each others’ happiness, not by each other’s misery.

We want – akarunk
to live – élni
by each other’ happiness – egymás boldogságában
misery – nyomorúság

Egymás boldogságában akarunk élni, nem egymás nyomorúságában.
>English says by each other, but it is a better Hungarian translation if we say -ban, -ben: boldogságában, nyomorúságában.

6. We don’t want to hate and despise one another.

We don’t want – Nem akarjuk
to hate – utálni + -t accusative case
to despise – megvet + -t accusative case
one another – egymás

Nem akarjuk utálni és megvetni egymást.
>We translate We don’t want as nem akarjuk because it refers to somebody definite: egymást. Nem akarunk would be incorrect.

7. In this world there is room for everyone and the good earth is rich and can provide for everyone.

In this world – A világon
there is room for – jut hely…-nak, -nek
everyone – mindenki
and – és
the good earth – a jó Föld, a jóságos Föld
is rich – gazdag
can – -hat, -het; képes; tud
provide for – gondoskodik …-ról, -ről
everyone – mindenki

A világon mindenkinek jut hely és a jó Föld gazdag, gondoskodik mindenkiről.
>There is no need to say Ezen a világon because we know that we live on this planet. It is enough to say A világon. It is not necessary that we translate the modal verb can. It sounds more powerful without -hat, -het. It is my opinion. It is a matter of what the translator thinks is the better solution.

8. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way.

The way of like – Az életünk, az életmódunk
can be – lehet
free – szabad
beautiful – gyönyörű
but – de
to lose the way – eltéved; eltévelyedik; rossz irányba megy

Az életünk szabad és gyönyörű lehet, de rossz irányba megyünk.

9. Greed has poisoned men’s souls; has barricaded the world with hate; has goose-stepped us into misery and bloodshed.

Greed – kapzsiság
to poison – megmérgez
men – az ember, az emberek
soul – lélek
to barricade – elbarikádoz + -t accusative case
the world – a világ
with – -val, -vel
hate – gyűlölet
to goose-step – díszlépésben megy; in this case: díszlépéssel vezet
misery – nyomorúság
bloodshed – vérontás

A kapzsiság megmérgezte az ember lelkét, gyűlölettel barikádozta el a világot, díszlépéssel vezetett minket a nyomrúságba és vérontásba.

10. We have developed speed, but we have shut ourselves in: machinery that gives abundance has left us in want.

To develop – kifejleszt
speed – sebesség
but – de; mégis
to shut in – bezár
machinery – gépezet; gépek
that – mely
to give – ad; szolgáltat
abundance – bőség
to leave – hagy
want – szükség, nélkülözés

Növeltük a sebességet, mégis bezárkóztunk; a gépek, melyek bőséget szolgáltatnak nélkülözésbe taszítottak minket.
>It sounds much better to write növeltük a sebességet-we have increased than kifejlesztettük-we have developed. Machinery is better translated as gépek, than gépezet because it expresses that mankind is already using machines everywhere. The verb to give-ad sounds better if we say szolgáltat + -t = to provide with. The verb to leave-hagy is weak in Hungarian in this context, so it is not incorrect to translate it as taszít-to push.

11. Our knowledge has made us cynical; our cleverness, hard and unkind.

Our – (a mi)…-unk, -ünk
knowledge – tudás
to make sy sg – tesz valakit valamivé/valamilyenné
us – minket
cynical – cinikus
cleverness – okosság, ügyesség
hard – szigorú
unkind – faragatlan

Tudásunk cinikussá tett minket. Okosságunk szigorúvá és faragatlanná.

12. We think too much and feel too little.

We think – gondolkozunk
too much – túl sok; túl sokat
to feel – érez
too little – túl kevés, túl keveset
Túl sokat gondolkozunk és túl keveset érzünk.
>In this case gondolkozik és érez requires the suffix -t for túl sok and túl kevés.

13. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness.

More than – …helyett inkább
to need – szükség van …-ra, -re; kell valakinek
humanity – emberség
kindness – kedvesség
gentleness – gyengédség

A gépek helyett inkább emberség kell. Az okosság helyett inkább kedvesség és gyengédség.
>If we simply say kell for to need, it is more powerful in this case.

14. Without these qualities, life will be violent and all will be lost.

Without – nélkül
these – ezek; ezen
quality – tulajdonság
life – élet
will be – lesz; válik valamivé
violent – erőszakos
all – minden
will be lost – elveszik

Ezen tulajdonságok nélkül az élet erőszakossá válik és minden elvész.
>The demonstrative pronoun ez is ezek in plural form. In this case, we should repeat it like ezek nélkül a tulajdonságok nélkül. To avoid that and make the translation more elevated, we can use a more elegant form ezen, so we do not need to repeat it: ezen tulajdonságok nélkül.

15. The aeroplane and the radio have brought us closer together.

Aeroplane – repülőgép
radio – rádió
to bring – hoz
us – minket
closer – közelebb
together – egymás

A repülőgép és a rádió közelebb hozott minket egymáshoz.
>the verb hoz-bring takes -hoz, -hez,- höz. That is why: egymáshoz.

16. The very nature of these inventions cries out for the goodness in man, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all.

The very nature of – …-nak, -nek a természete; in this case> természetüknél fogva
these inventions – ezen találmányok
to cry out for – kiált …-ért
goodness – jóság
in man – az emberben lévő
universal – egyetemes
bortherhood – testvériség
unity – egység
of us all – mindannyiunk

Ezen találmányok természetüknél fogva az emberben lévő jóságért kiált, egyetemes testvériségért, mindannyiunk egységéért.
> We do not need to repeat cries out for-kiált…-ért. It gives more kick if we do not repeat it.

17. Even now my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.

Even now – most is (éppen)
my voice – hangom
to reach – elér + -t accusative case
millions – milliók; milliókat
throughout the world – világszerte
millions of – milliónyi
despairing – kétségbeesett
men, women, little children – férfi, nő, kisgyermek
victim – áldozat
system – rendszer
that – amely
to make sy torture – kínoz
to imprison – bebörtönöz, börtönbe vet
innocent – ártatlan
people – ember; emberek

Hangom most is milliókat ér el világszerte; milliónyi kétségbeesett férfit, nőt és kisgyermeket. Egy olyan rendszer áldozatait, amely kínozza őket és ártatlanokat vet börtönbe.

18. To those who can hear me, I say “Do not despair.”

To those who – Azokhoz szólok, akik
can hear – hall
me – engem
I say – WE DO NOT NEED TO TRANSLATE IT
Do not despair – Ne csüggedjetek

Azokhoz szólok, akik hallanak engem: ne csüggedjetek!
>The literal Hungarian translations is: I am speaking to those who can hear me: do not despair. That is why I did not translate I say.

19. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.

misery – nyomorúság
that – amely
is now upon us – literally: rajtunk van. I translate is as: minket sújt – afflicts us
but – de; in this case csupán OR nem több, mint
passing – múló mivolta
greed – kapzsiság
bitterness – keserűség
who – aki; akik
to fear sg – fél …-tól, -től
human progress – emberi fejlődés; az emberek/az emberiség fejlődése

A nyomorúság, amely minket sújt csupán a kapzsiság múló mivolta, olyan emberek keserűsége, akik félnek az emberiség fejlődésétől.

20. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people.

hate – gyűlölet
to pass – elmúlik
dictator – diktátor, zsarnok
to die – meghal
power – hatalom
to take from – elvesz…-tól, -től
to return – visszatér
Az emberek gyűlölete elmúlik, a zsarnokok meghalnak. A hatalom, melyet elvettek az emberektől, ismét az embereké lesz.

21. And so long as men die, liberty will never perish.

so long as – amíg
to die – meghal
liberty – szabadság
never – soha
to perish – elpusztul

És amíg az emberek meghalnak, a szabadság soha nem pusztul el.

22. Soldiers! Don’t give yourselves to brutes, men who despise you and enslave you; who regiment your lives, tell you what to do, what to think and what to feel. Who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder.

Soldier – katona
to give – ad; in this case: odavet
yourselves – magatok; magatokat
brute – fenevad
to despise – megvet + -t accusative case
to enslave – rabigába dönt, szolgasorba taszít
to regiment – vezényel
life – élet
to tell – megmond
what to do, what to feel and what to think – in this case: mit csináljatok, mit érezzetek, mit gondoljatok
to drill – kiképez
to diet – in this case:éheztet
to treat – bánik valakivel valahogyan/mint
cattle – marha, jószág; in this case: állatok
to use as – használ valamiként/valaminek
cannon fodder – golyó fogó

Katonák! Ne vessétek oda magatokat fenevadaknak; embereknek, akik megvetnek és rabigába döntenek; akik vezénylik az életeteket; megmondják, hogy mit csináljatok, mit érezzetek, mit gondoljatok. Akik kiképeznek és éheztetnek; állatként bánnak veletek, golyó fogónak használnak.

23. Don’t give yourselves to these unnatural men—machine men with machine minds and machine hearts.

to give – ad; in this case: odavet
yourselves – magatok(at)
unnatural – természetellenes
machine men – gépemberek
mind – elme
heart – szív

Ne vessétek oda magatokat ezeknek a természetellenes embereknek; gépies elméjű, gépies szívű gépembereknek.

24. You are not machines. You are not cattle. You are men.

machine – gép
cattle – marha; in this case: állatok

Nem gépek vagytok. Nem állatok vagytok. Emberek vagytok.

25. You have a love of humanity in your hearts.

To have – van neki; in this case: hordoz-to carry

love – szeretet
humanity – emberiség
heart – szív

A szívetekben hordozzátok az emberiség iránti szeretetet.
>Literally translating to have is weak in Hungarian and sounds a little bit weird.

26. You don’t hate, only the unloved hate; the unloved and the unnatural.

to hate – gyűlöl; gyűlölködik
unloved – nem szeretett; much better: szeretetre éhező-starving for love
unnatural – természetellenes

Ti nem gyűlölködtök, csak a szeretetre éhezők; a szeretetre éhezők és a természetellenesek.

27. Soldiers! Don’t fight for slavery. Fight for liberty.

Soldier – katona
to fight for – harcol …-ért
slavery – rabszolgaság
liberty – szabadság

Katonák! Ne a rabszolgaságért harcoljatok! Harcoljatok a szabadságért!

28. In the seventeenth chapter of St. Luke, it’s written:

The kingdom of God is within man”

Not one man, nor a group of men, but in all men; in you.

seventeenth – tizenhetedik
chapter – fejezet
St. Luke – Szent Lukács
it is written – az áll …-ban, -ben; azt írja

Szent Lukács tizenhetedik fejezetében az áll:
”Isten királysága az emberben lakozik”
Nem egy emberben, nem egy embercsoportban, hanem minden emberben: bennetek.

29. You, the people, have the power, the power to create machines, the power to create happiness.

power – hatalom
to have the power to – hatalma van, hogy
to create – létrehoz
machine – gép
happiness – boldogságába

Nektek, az embereknek, van hatalmatok; hatalmatok, hogy gépeket, boldogságot teremtsetek.

30. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.

to make sg sg – valamit valamivé/valamilyenné tesz
free – szabad
beautiful – gyönyörű
wonderful – csodálatos
adventure – kaland

Nektek, az embereknek, van hatalmatok, hogy az életet szabaddá és gyönyörűvé tegyétek; hogy az életet csodálatos kalandként éljétek.
>I translated to make this life a wonderful adventure as to live life like it is a wonderful adventure. Sounds better in Hungarian.

31. Then in the name of democracy, let us use that power.
Then – akkor; in this case: hát

in the name of – -nak, -nek a nevében
democracy – demokárcia
let us – USUALLY TRANSLATED AS IMPERATIVE MOOD
to use – használ; él valamivel
that – azt a

Éljünk hát azzal a hatalommal a demokrácia nevében.

32. Let us all unite.

to unite – egyesül

Egyesüljünk!

33. Let us fight for a new world, a decent world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security.

to fight for – harcol …-ért
new world – új világ
decent – rendes
that – amely
to give sy a chance – esélyt ad valakinek valamire
to work – dolgozik
youth – fiatalság; a fiatalok
future – jövő
old age – az idősek
security – biztonság

Harcoljunk egy új világért, egy rendes világért, amely esélyt ad az embernek, hogy dolgozhasson; amely a fiataloknak jövőt ad, az időseknek biztonságot.

34. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie.

By the promise of – -nak, -nek az ígéretével, …-t ígérve
brute – fenevad
to rise to power – hatalomra jut
to lie – hazudik

Ezeket ígérve fenevadak jutottak hatalomra, de hazudnak.

35. They do not fulfill their promise. They never will.

to fulfill – teljesít + -t accusative case
promise – ígéret
never – soha
will – in this case: fog

Nem teljesítik az ígéretüket. Soha nem fogják.

36. Dictators free themselves, but they enslave the people.
dictator – diktátor, zsarnok
to free oneself – felszabadítja magát
to enslave – rabigába dönt, szolgasorba taszít

A zsarnokok magukat szabadítják fel, de szolgasorba taszítják az embereket.

37. Now let us fight to fulfill that promise.

now – most; in this case: hát
let us – TRANSLATED AS IMPERATIVE MOOD
to fight – harcol

Harcoljunk, hogy teljesítsük azt az ígéretet.

38. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.

to free – felszabadít
to do away – megszabadul …-tól, -től
national barriers – nemzeti határok; nemzetek határai
intolerance – intolerancia

Harcoljunk a világ felszabadításáért, hogy megszabaduljunk a nemzetek határaitól, hogy megszabaduljunk a kapzsiságtól, gyűlölettől, intoleranciától.

39. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men’s happiness.

reason – értelem, ésszerűség
science – tudomány
progress – fejlődés
to lead to – (el)vezet …-hoz, -hez, -höz

Harcoljunk egy észszerű világért, egy világért, ahol a tudomány és fejlődés mindannyiunk boldogságához elvezet.

40. Soldiers, in the name of democracy: let us all unite!
Katonák! A demokrácia nevében: egyesüljünk!

Hungarian Folk Song

If the video shouldn’t work, you can watch it here: https://www.youtube.com/watch?v=g_YPfTXDDqo

 

Repülj, madár

 

Ifijúság olyan madár,
Addig víg, míg szabadon jár
Ha elfogják, fogoly madár,
Többet szabadon már nem jár.
Nem vagyok magammal szabad,
Kezemen, lábamon lakat.

Repülj, madár, repülj!

Ifijúságom telik el,
Azért a szívem hasad el.
A szabadság gyöngykoszorú,
Ki elveszti, de szomorú.
Nem vagyok magammal szabad,
Kezemen, lábamon lakat.

Repülj, madár, repülj!
Vigyél el magaddal!
Repülj, madár, repülj!
Szállj fel magasra!

Szabad madár vagy, te rózsám,
Mégis ritkán jössz el hozzám.
Ha én olyan szabad volnék,
Minden este nálad volnék.

Fly, bird

 

Youth is a bird,
That is joyous until it’s free.
If it’s captured, it’s a captive bird,
It will never be free ever again.
I’m not free with myself,
My hands and legs are chained.

Fly, bird, fly.

My youth is going by,
That’s why my heart is broken.
Youth is a wreath of pearl,
The one who loses it, is so sad.
I’m not free with myself,
My hands and legs are chained.

Fly, bird, fly.
Take me with you.
Fly, bird, fly.
Fly up to the sky.

You’re a free bird, darling,
Yet you come to see me rarely.
If I were that free,
I’d be with you every night.

Hungarian Speech – Articulation, Strand of Speech, Intonation, Accent on Stem

This is the pdf. file you can download: HungarianSpeech

I wrote this entry in a pdf. file because WordPress did not allow me to create texts the way I wanted to. If there is any trouble with downloading, please notify me in the comment section.

Next time I’ll write about ‘Ambivalence in Meaning’ and a phenomenon that cannot really be written down with any scientific method, but it is an integral part of Hungarian speech.

I’ll also try to upload some sound files in addition to the pdf. file. After all, you should hear what those intonations sound like.

Hungarian way of speaking – Introduction

Soon I’ll write some entries about the following topics:

  1. Intonation (hanglejtés)Intonation means saying a single word or whole sentences with a certain cadence of your voice. Your voice can rise and fall according to saying question or statements.
  2. Tőhangsúlyos beszédI’ll try to find an adequate translation for it. Even Hungarian teachers don’t talk to the children about this very important phenomenon.
  3. Adding feeling to your speechAdding feeling to your speech means saying something with a certain tone of voice. It is much more entwined into Hungarian, then it is in English.