Ancient Hungarian Mentality Part 2

In this entry I’ll show you some excerpts from Adorján Magyar’s work entitled The mirror of Conscience (A lelkiismeret tükre). His writing will give you an idea of the ethics and the morals our Hungarian ancestors had followed for thousands of years. I also show you the Hungarian writing so that you can compare the English translation if you like.

Here’s a link to the original writing:

http://www.magtudin.org/MAGYAR_ADORJAN_A_lelkiismeret_aranytukre%20www.leventevezer.extra.huMA.pdf.pdf

1.
In the same way, a doctrine or an instruction, a teaching is something that doesn’t exist on material level. Even if we write it down or we print it, the doctrine doesn’t equal to the paper and the ink because we could have used them to write or print something else. That is, a doctrine is a mere thought, namely the energy coming from the sun, so it is immaterial, without a body…Likewise any law is made up from energy, thought. And behold, we have seen that our ancestors regarded the sun as the creator of the law,…Thus, this too was their symbolic thought, which in turn expresses the reality of nature accurately, meaning that our ancestors were aware of this reality. For example, if the Chinese people say that the spirit of Confucius is floating above China to guard it, then originally these words were to be meant symbolically even if in this era of mental decline there are many Chinese people who believe it for real that the spirit of Confucius is floating somewhere above China to guard it. In reality, by the spirit or soul of Confucius we mean his moral teachings, which is something immaterial, but which is able to protect China from deterioration.

Ugyanígy anyagilag nem létező valami egy tan avagy oktatás, tanítás. Ha ezt le is írjuk avagy le is nyomtatjuk, nem a papír és tinta vagy nyomdafesték a tan, mert ugyanezekkel bármi mást is írhattunk, nyomtathattunk volna. Vagyis egy tan is csak gondolat, azaz a Naptól származó erőny és tehát anyagtalan, testetlen…Ugyanígy tiszta erőnyből álló, gondolatból álló egy törvény is. És íme, láttuk, hogy a régiek a Napistent tekintették a törvények adójának,…Ez is tehát jelképes gondolatuk volt, amely azonban a természeti valóságot is pontosan kifejezi, amiből még az is következik, hogy őseink e valóságot tehát ismerték. Ha például a kínaiak azt mondják, hogy Konfucse szelleme lebeg Kina fölött és őrzi azt, úgy eredetileg e szavak is csak jelképesen voltak értendők, ha a mai szellemi hanyatlás korában van is sok kínai, aki tényleg azt hiszi, hogy Konfucse lelke ott van valahol Kína fölött a levegőben és védelmezi. A valóságban Konfucse lelke vagy szelleme alatt Konfucse erkölcsi tanítását kell értenünk, ami tehát anyagtalan valami, de ami Kínát a romlástól megvédeni alkalmas.

2.
And as the round mirror is also the representation of the sun, our face appearing in it symbolized the face of the Sun God, that is our Father’s face because according to the ancient nature religion and people’s understanding in our days the child and his parent, the son and his father are virtually the same. The father becomes the son (the mother becomes the daughter), however the father’s life is kind of the son’s previous life, so accordingly the concept of myself-father-son had become the same in the thoughts of our ancestors.

Mivel pedig a kerek aranytükör a Nap ábrázolata is, úgy a benne megjelenő arcunkkal ez egyúttal a Napisten, azaz Édesatyánk arcát is jelentette, mivelhogy az ősi természetvallási, valamint a mai népfölfogás szerint is a gyermek és a rá többnyire hasonlító szülője, azaz tehát a fiú és édesapja, egymással tulajdonképen azonosak. Fiúban az édesapa (leányban az édesanya) él tovább, viszont az édesapa élete mintegy a fiú megelőző életét képezi, ami szerint tehát az önmagam-édesapa-fiú fogalma őseink gondolataiban azonosult.

3.
Consequently, if we follow the call of our conscience, listening to our soul inherited from our Hungarian Sun Father is tantamount to following the loving fatherly teachings, the true laws originating from the Sun God.

Ezek szerint, ha lelkiismeretünk szavát követjük, azaz Magyar Napatyánktól örökölt lelkünkre hallgatunk, ez annyi, minthogyha a Napisten szeretetteljes atyai tanítását, az általa megadott igaz törvényeket követnők.

4.
In our parables, folk tales, common sayings of today, for us and for other folks, the mirror, the „truth speaking mirror” is the symbol of conscience. Although, today this is falling into oblivion more and more given the fact that the ideology of the ancient nature religion is outshone by the Judeo-Christian religious concept, which latter looks on the Holy Scripture, its written, unchangeable laws and rules as its moral ground rather then conscience. Anybody else’s teaching, leading can be wrong or influenced by self-interest, selfishness much easier than the ones of our Father or Sun Father, respectively. After all, the Father wants to secure his children’s life even at the cost of his life based on the order of the eternal nature, to the extent that in ancient times the identity of the person was not separated from the family, tribe and nation like it is today. He fights for us without despair by repelling the Darkness and Cold, that is Death itself invading us from outer space, trying to swallow us and the whole planet up. Our ancient mythologies symbolized It with two terrifying snakes, dragons or evil witches.

Mai példabeszédekben, népmesékben, szokásos mondásokban, úgy nálunk, mint más népeknél, a tükör, az „igazmondó tükör”, a lelkiismeret jelképe, habár ez ma már mindinkább feledésbe merül, lévén hogy az ősi természetvallás eszmevilágát a zsidó-keresztény vallási fölfogás mindinkább elhomályosítja, amely utóbbi pedig már nem a lelkiismeretet, hanem a Szentírást, vagyis írott, megváltozhatatlan törvényeket, szabályokat tekint erkölcsi alapjának. Bárki más tanítása, vezetése pedig könnyebben lehet helytelen vagy önérdek, önzés által befolyásolt, mint a szerető Édesatyáé, illetve Napatyáé, mikor hiszen az édesatya az örök Természet rendje szerint, ha kell, gyermeke életét a saját élete árán is biztosítani akarja, annyival is inkább, hogy régen az egyén személye nem volt a családtól, törzstől és nemzettől annyira különválva mint ma. Ősvallásunk Napistene az igazi, önzetlen és szerető édesatya eszményi mintaképe volt. Ő örökkön örökké csüggedetlenül küzd érettünk, ragyogó sugaraival verve vissza a világűrből mindenfelől reánk törni és bennünket, valamint egész Földünket is elnyelni akaró halálos Sötétséget és Hidegséget vagyis a Halált magát, amelyet őshitregéinkben (mítoszainkban) két rettentő kígyóval, sárkánnyal avagy gonosz boszorkánnyal jelképeztek.

5.
First of all, it is a natural or scientific fact, truth that the energy creating life on Earth – thus the soul and the conscience – comes from the sun; but we cannot turn a blind eye to the facts and the truth if we want to stay on the grounds of the eternal Nature or scientific grounds. Today’s science is getting to the conclusion that soul and energy are the same, meaning that the soul is a manifestation of Nature just like heat, light or sound. Accordingly, the soul is not outside nature, not a „supernatural” miracle because nothing exists „outside or above nature”. The eternal Nature and God are the same.

Először is természeti vagy tudományos tény, igazság, hogy a Földön életet keltő erőny – s így a lélek, a lelkiismeret is – a Napból származik; a tények, igazságok előtt pedig, ha az örök Természet vallása alapjain, vagy pedig tudományos alapon akarunk maradni, szemet hunynunk nem szabad. A mai tudomány pedig kezd oda következtetni, hogy a lélek és az erőny egy és ugyanaz, vagyis, hogy a lélek a Természet egyik ugyanolyan megnyilvánulása, mint akár a hő, a fény, avagy a hang. Eszerint a lélek nem természeten kívüli, nem „természetfölötti” csoda tehát, mert hiszen semmi sincsen a „természetesen kívül” avagy a „természet fölött”, mert az örök Természet és Isten is: ugyanaz.

6.
…As indisputable as it may be that the source of everything good, a good crop, our everyday bread is the Great God, it is no reason for denying that we get all that directly from the Sun and the Earth.

…Ha kétségtelen is, hogy minden jó, egy jó termés, mindennapi kenyerünk első kútforrása is a Nagy Isten, úgy ez még nem ok arra, hogy tagadhassuk, miszerint mindezt mi közvetlenül a Naptól és Földtől kapjuk.

7.
According to the notion of our ancestors and our Vogul (Mansi) relatives who still remember our ancient religion, the origin, the ancient reason, the creator of everything in existence is the Sky, that is God, thus Nature creating everything whose eternal unity is incomprehensible with the human mind. And the poetic personification of this unity is: the majestic Great God imagined to be an old man. But that couldn’t hinder our ancestors, nor can it hinder us from manifesting our deepest respect and affection towards our father loving, protecting and teaching us, that is to say towards Sun God. To objection of the theologists that our ancestors worshipped the sun we can reply that strictly speaking our ancestors didn’t „worshipped” the sun, nor anyone else – in today’s sense of the word –, they only loved and respected it just as a good and grateful child loves and respects his father without worshipping him.

Őseink, valamint ősvallásunkat még nem feledett vogul rokonaink fölfogása szerint is minden létezőnek eredete, ősoka, előidézője az Ég, azaz Isten, vagyis a mindent létrehozó Természet örök és emberi ésszel föl nem fogható egysége, amely egység költői megszemélyesítése: a fenséges, öreg férfinek képzelt Nagy Isten. De mindez nem akadályozta őseinket és nem szabad akadályozzon bennünket sem abban, hogy szerető, gondviselő és bennünket oktató, tanító édesatyánk iránt, azaz a Napisten iránt is, a legmélyebb tisztelettel és szeretettel viseltessünk. A teológusok ama ellenvetésére pedig, hogy ezek szerint tehát őseink a Napot imádták, azt felelhetjük, hogy őseink tulajdonképen sem a Napot, sem senki mást nem „imádtak” — a szó mai értelmében —, csupán szerették és tisztelték, mint ahogy a jó és hálás gyermek szereti és tiszteli édesatyját, anélkül hogy „imádná” őt.

8.
Our ancestors knew very well that the sun is not a living person, but only a heavenly body, but in their case it was about symbolism. Symbolism serving for moral education. In the sun they respected the ideal and moral role model which they had created for themselves. According to their notion, the sun was our father and the Earth was our mother only in the same way as they symbolized Great God poetically with majestic, old men (grandfather), yet they were aware of the fact that He is the eternal Nature, the eternal Universe himself, which the human mind cannot grasp, depict, meaning He is the philosophical unification and the poetic personification of all eternal laws of the Universe embedded in one majestic Unity. Since even the most simple-minded ancient Hungarian knew, could see that the sun had no hands, legs, didn’t sit on a golden-haired horse as in our symbolic mythologies, as well as they were entirely aware of the Earth not resembling a human female with eyes, mouth, hands and legs; of the Earth not nourishing Her children with breasts, but crops, water and air. That all means that our ancestors intellectually superior to today’s religious people believing in miracles and humanoid gods. They were still able to think in symbols, which is getting extinct in today’s mentality. Thus, the fault lies in us and not in the mentality of our ancestors.

Őseink is igen jól tudták, hogy a Nap nem élő személy, hanem csupán égitest, de náluk csak jelképezésről volt szó. Erkölcsi nevelést szolgáló jelképezésről. Őseink a Napban azon eszményi és erkölcsi édesapa-mintaképet tisztelték, amely mintaképet ők maguk alkották meg maguknak. Fölfogásukban a Nap csak úgy volt édesatyánk, a Föld csak úgy édesanyánk, mint ahogy a Nagy Istent is csak költőileg jelképezték fenséges, öreg férfialakkal (nagyapa), habár tisztában voltak azzal, hogy ő az örök Természet, az örök Mindenség maga, amely emberi ésszel föl nem érhető, nem ábrázolható, vagyis hogy ő a Mindenség összes örök törvényeinek is egy fenséges Egységbe való filozófiai egyesítése és költői megszemélyesítése. Hisz a legegyszerűbb ősmagyar is tudta, látta, hogy a Napnak nincsen keze, lába, nem ül aranyszőrű lovon mint a jelképes hitregékben (mythoszokban), valamint teljesen tisztában voltak azzal, hogy a Föld sem hasonlít emberi nőhöz, akinek szeme, szája, keze, lába volna, hogy a Föld gyermekeit nem emlőkkel, hanem terményeivel, a vízzel és a levegővel táplálja. Mindez pedig azt is jelenti, hogy őseink a mai, csodákban és ember alakú istenségekben hívő vallásos embereknek szellemileg magasan fölötte állottak, azaz hogy ők még tudtak jelképekben gondolkodni, ami a mai gondolkodásban mindinkább már kivesz. A hiba tehát bennünk, de nem őseink felfogásában van.

9.
However, for our ancestors, the statement saying that everything in existence had one Reason has always remained a simple philosophical or, if you will, scientific statement and it never took a fanatic shape. Chasing someone who doubted or rejected the rightness of this statement has never occurred to them. Only fanaticism is capable of chasing, killing and destroying everything and everyone with wild impatience and hatred, who disagrees or seems to disagree with this idea.

…Csakhogy a mi őseinknél azon megállapítás, hogy minden létezőnek egyetlen Oka van, mindig egyszerű bölcseleti vagy, ha úgy akarjuk, tudományos megállapítás maradt, sohasem öltött fanatikus alakot. Sohasem jutott eszükbe üldözni olyasvalakit, aki e megállapítás helyes voltában kételkedett avagy azt nem fogadta el. Csak a fanatizmus képes arra, hogy vad türelmetlenséggel és gyűlölettel üldözzön, öljön és pusztítson mindent és mindenkit, ami és aki az eszmével ellenkezésben van avagy látszik lenni.

10.
As much of a poetic disposition as our ancestors might be, they were also right-minded and smart; as so were the Hungarian people who had always stayed neutral and calm viewers of the happenings around them even during the religious wars and religious upheavals covering Europe with blood. It is attributable to our intellectual superiority that Hungary was the first country in Europe where the Parliament of Torda announced freedom of religion legally as far back as 1545. Yet in Paris and in all France, the cultural center of Europe in that time, 22000 Protestants were murdered upon higher orders during St. Bartholomew’s Day massacre”, in August and September of 1572, that is 27 years later. The big difference lies in the intellectual qualities of the species.
Unfortunately, it is true that, in the first centuries of the Hungarian Christianity, a great number of strangers had come to spread the new religion by eradicating everything with blind fanaticism and hatred that reminded Us of our own religion. That is the reason why our ancient religion is practically unknown even for today’s Hungarians and that most people, unfounded though, consider it lost, others regard it as something made up of superstitions similar to those of primitive people.

…Őseink, bár költői lelkületűek voltak, de emellett józanok, okosak is; aminthogy ilyen volt mindig a magyar nép, amely az Európát vérbeborító vallásháborúk és vallási forrongások ideje alatt is mindig közönyös és nyugodt szemlélője volt a körülötte történőknek. E szellemi fölényünkre vezethető vissza az is, hogy Magyarország volt Európában az első, ahol a tordai országgyűlésen már 1545-ben törvényesen kihirdették a vallásszabadságot. Holott Párizsban és Franciaországban, Európa akkori műveltségi központjában, 1572-ben, tehát 27 évvel későbben, augusztus és szeptember havában, a borzalmas „Szent Bartolomeus éjszakák” alatt, felsőbb rendelkezésre 22.000 protestánst gyilkoltak meg. A nagy különbség tehát a faj szellemi tulajdonságaiban rejlik.
Sajnos, való azonban, hogy a magyar kereszténység első századaiban az új vallást terjeszteni bejött nagyszámú idegen volt az, aki vak fanatizmussal és gyűlölettel irtott mindent, ami a népet saját ősvallására emlékeztette s ez az oka annak, hogy ősvallásunk ma magyarok előtt is úgyszólván ismeretlen, és hogy a legtöbben, bár alaptalanul, azt elveszettnek, mások pedig kezdetleges népekéhez hasonló babonákból állott valaminek tartják.

11.
The main basis, the cardinal point to the moral teaching of our ancient Taltos was as follows: Those who listen to the call of their conscience, will never be silenced, will never lose the right path. People can be wrong, selfish, biased; the written dead letter, the rules can be wrong and they can become obsolete due to the changing conditions and circumstances. Things that were right and necessary hundreds or thousands of years ago can be wrong and harmful today. There is only one teaching, only one law that remains true forever, adapting to the given circumstances: the living conscience that never becomes obsolete as the writing does and never is wrong, biased as people are. Conscience is a divine proclamation and the one listening to it will never be sinful.

Őseink táltosai erkölcsi tanítása egyik sarkalatos pontja, sőt legfőbb alapja tehát ez volt: Aki lelkiismerete szavára hallgat, azt soha el nem némítja, az soha az igaz útról le nem tér. Az ember tévedhet, lehet önző, pártos, részrehajló; az írott malaszt, a szabályok lehetnek tévesek és a változó viszonyok, körülmények folytán elavulhatnak. Ami néhány századdal, avagy ezredévvel ezelőtt helyes és szükséges volt, az ma lehet helytelen és káros. Egyetlen tanítás, egyetlen törvény van, amely örökké igaz marad, amely az adott körülményekhez alkalmazkodik: az élő lelkiismeret, amely sohasem avul el, mint az írás és sohasem téved, sohasem pártos, mint az ember. A lelkiismeret isteni szózat, és aki erre hallgat, bűnös sohasem lesz.

12.
I know that theologians and materialists would object to this as follows: Conscience is a human thing, and as human beings can be wrong, so can be conscience. There are so many folks, so many religious sects whose moral teachings are vicious, a lot of times even repulsive; those people or sects educate the obligation of killing, robbing, destroying into the individuals from the beginning of childhood; when becoming adults, they think of comitting evil deeds as their obligation. Thus, conscience is something completely relative. However, even the starting point of this statement is wrong, only the result of superficial and narrow-minded thinking. First of all, such denominations, doctrines can only be created by ignoring conscience so that certain prophets, religious founders, that is some human beings put made-up doctrines, scribbled teachings in its place. The religious founder in question could be a mentally ill person whose teachings, in the beginning, were followed by people more or less similar to him, maybe out of interest, silencing their conscience, then decieving the ones influenced by him.

Tudom, hogy a teológusok, valamint a materialisták ellenvetése erre a következő: A lelkiismeret, csak emberi dolog és az ember tévedhet is, tévedhet tehát a lelkiismeret is. Hány nép, hány vallási szekta van, amelynek erkölcsi tanítása tulajdonképen gonosz, sőt sokszor visszataszító, amely népeknél vagy szektáknál például a gyilkolást, rablást, pusztítást gyermekkor óta kötelességként nevelik az egyénbe és így fölnövekedvén, e gonoszságokat lelkiismeretbeli kötelességének tartja. A lelkiismeret, tehát teljesen relatív valami. Ez állításnak azonban már kiindulópontja téves, vagyis csak fölületes és szűk látókörű gondolkodás eredménye. Először is az ilyen felekezetek, tanok mindig csak úgy keletkezhetnek, hogy a lelkiismeret, elmellőztetvén, helyébe bizonyos próféták, vallásalapítók, azaz egyes emberek által kitalált tanok, összeirkált tanítások tétetnek. Az illető vallásalapító pedig lehetett lelkileg beteg egyén is, akinek tanítását eleintén csak a hozzá többé-kevésbé hasonló emberek, esetleg érdekből is, — a lelkiismeretüket elhallgattatva — követték, majd az általa befolyásoltakat is félrevezették.

13.
That is why conscience can never be antiquated as the written rules or the fossilized, fixed habits. That is why conscience remains identical to those „divine manifestations” that are interpreted already word by word by the prophetic religions, but which were called so only poetically in our ancient religion. Thus, conscience is the „divine proclamation”,…, the teaching that is true and fresh for eternity and never becomes obsolete.

Ezért nem avulhat el soha a lelkiismeret, mint az írott szabályok, avagy a megcsontosodott, megrögzött szokások. Ezért marad a lelkiismeret amaz „isteni megnyilatkozások”-kal is azonos, amelyeket a prófétai vallások már szó szerint értelmeznek, de amelyeket ősvallásunkban csak jelképesen neveztek így. A lelkiismeret tehát azon „isteni szózat”,…, örökkön igaz és üde, soha el nem avuló tanítás.

14.
Thy shall not kill, steal, fornicate, cheat, lie; do not be greedy or avaricious; do not abuse, oppress or torture your fellow humans, nor animals. Love your children, sacrifice yourself for them if necessary. Love and respect your parents, ancestors, nation, family, house, fellow humans. Be courageous, loyal, diligent and fulfil your obligations, keep your promises, etc. These are common natural and divine laws independent from any religion, even persisting despite erroneous or relative doctrines, taught by and large in the same way by Christianity. However, even nature religion taught it in the same way for various folks before religion was created thousands of years ago. What the most important is: erroneous, harmful or sinful moral notions are born only where the moral ground is not formed by conscience, but by certain written laws, fossilized or obsolete traditions, doctrines; which could be created even with selfish interests. Thus, where the cult of the living, pure conscience has declined or even has ceased to exist, or where the interests have silenced and oppressed the absolute conscience.

Ne ölj, ne lopj, ne paráználkodjál, ne csalj, ne hazudjál, ne légy kapzsi vagy fösvény; ne használd ki, ne nyomd el, ne kínozzad sem embertársad, sem az állatot. Szeressed gyermekeid, légy érettük, ha kell, önfeláldozó is. Szeressed és tiszteljed szüleid, őseid, nemzeted, családod, hazád, embertársaid. Légy bátor, hű, szorgalmas, teljesítsed kötelességeidet, váltsad be adott szavad stb. Ezek tehát általános, minden vallástól független, sőt téves, avagy viszonylagos (relatív) tanok ellenére is fönnálló természeti, azaz isteni törvények, amelyeket nagyjában a kereszténység is így tanít, de amelyek sok ezredévvel e vallás keletkezése előtt a legkülönbözőbb népeknél a természetvallás is már így tanított…Ami azonban a legfontosabb: az, hogy téves, káros, avagy bűnös erkölcsi felfogás csak ott keletkezhet, ahol az erkölcsi alapokat már nem a lelkiismeret, hanem csakis bizonyos írott törvények, megcsontosodott vagy elavult hagyományok, tanok képezik, amelyek még hozzá gyakran önző érdekek által hozathattak létre. Ahol tehát az élő, tiszta lelkiismeret kultusza lehanyatlott, avagy meg is szűnt, illetve ahol az abszolút lelkiismeretet az érdekek elhallgattatták, elnyomták.

15.
…There is no balance in your soul without conscience; there is no happiness without balance in your soul.

…Tiszta lelkiismeret nélkül nincsen lelki egyensúly; lelki egyensúly nélkül nincsen boldogság.

16.
The brief summary of the above-mentioned is as follows: The round golden mirror resembles the sun and that is why our ancestors considered it the symbol of the sun, but since the mirror shows us our face and so we use the mirror to care for our face, hair, physical appearance, in short for our body, we also have to use the not material, but spiritual mirror to care for our conscience and soul. The sun, that is Sun God and the spiritual mirror are in the strictest idealistic connection with each other, as the call of our conscience is nothing else but the call of Sun God. That is: what the Golden Mirror of Conscience tells us is the teaching of our Father, Sun God. Following his words, we will never lose the right path and we will be happy, undisturbed and content. This was the main pillar that held the moral and religion of our ancestors. It is such a noble and elevated point of view that becoming acquainted with it not only does have to evoke our deepest respect for our ancestors, but we also have to think of it as an example to follow even today.

A föntiek rövid összefoglalása tehát ez: A kerek aranytükör a Napra hasonlít, amiért őseink a Nap jelképének is tekintették, de mivel a tükör nekünk arcunkat megmutatja s ezért a tükröt arcunk, hajunk, külsőnk, azaz testünk gondozásához használjuk, ugyanúgy a nem anyagi, hanem lelki tükröt, azaz a lelkiismeretet, lelkünk gondozásához kell használnunk. A Nap, azaz a Napisten, és a lelki tükör, egymással a legszorosabb eszmei összefüggésben vannak, mivel a lelkiismeret szava nem más, mint a Napisten szava. Vagyis: amit a Lelkiismeret Aranytükre mond : az Édesatyánk, a Napisten tanítása. Ha szavát követjük: a helyes útról le sohasem térendünk, nem „tévedünk el” s az életben boldogok, nyugodtak és megelégedettek leszünk. Ez volt magyar őseink erkölcsi és vallási fölfogásának legfőbb alapja. Amely oly nemes és fennkölt fölfogás, hogy megismerése őseink iránt nem csupán a legmélyebb tiszteletet kell ébresszen, de amit ma is követendő példának kell tekintenünk.

17.
The real Hungarians were never nomadic people, but farmers….Their ancient homeland was Hungary and the ancient Hungarians were the oldest folk founding the first civilization in Europe. They were spiritually (not technically) educated on the highest level…and finally all of our related tribes originated from the ancient Hungarians…I also emphasize that speaking of our ancient religion, I don’t mean its version that started to decline 800-1000 years ago, but the one that had existed in the time of our above-mentioned highly spiritual civilization 20-30000 years ago.

Az igazi magyarság sohasem volt nomád, hanem földművelő és hogy sohasem járt Ázsiában, hanem hogy őshazája Magyarország, valamint hogy az ősmagyarság Európa legrégibb és műveltségalapító ősnépe, hogy Európa közepén ősrégi időkben igen magas, de inkább csak szellemi (nem műszaki) műveltsége volt,…és végül, hogy összes közelebbi rokonnépeink is ezen ősmagyarságból származtak…Kiemelem azt is, hogy amidőn ősvallásunkról beszélek, nem ennek 800-1000 év előtti, már elhanyatlott alakját értem, hanem azt, amely a föntemlített, magas szellemi műveltségünk idején, 20-30.000 évnél is régibb időkben élt.

Ancient Hungarian Mentality Part 1

In this entry I’ll show you some excerpts from Adorján Magyar’s work entitled The Golden Mirror of Conscience (A lelkiismeret aranytükre). His writing will give you an idea of the ethics and the morals our Hungarian ancestors had followed for thousands of years. I also show you the Hungarian writing so that you can compare the English translation if you like.

Here’s a link to the original writing:

http://www.magtudin.org/MAGYAR_ADORJAN_A_lelkiismeret_aranytukre%20www.leventevezer.extra.huMA.pdf.pdf

1.
I’ve been talking to my acquaintances repeatedly about the most important moral law of the ancient Hungarians which was conscience, and I’ve been dwelling on the fact that conscience can keep us on the right track better and in a more secure way than anything else if we just get used to truly listen to its voice and if we never silence its warning message.

Ismerőseim előtt többször beszéltem arról, hogy az ősmagyarok legfőbb erkölcsi törvénye a lelkiismeret volt, majd fejtegettem azt is, hogy a lelkiismeret minden másnál biztosabban és jobban vezetheti az embert az igaz úton, hacsak megszokjuk annak hangjára igazán hallgatni, illetve intő szavát soha el nem hallgattatni.

2.
I’ve been expounding in various writings of mine on several occasions that our ancestors had respected the sun, that is its personification the Sun God, as their national deity and ancient mythological father at the same time. The actual Hungarian tribe had referred to Him with the name Magyar (also Mag, Magor, Megyer, Magar, Makar) and He was considered the name giving ancient father and the very first mythological reigning prince of the nation. Although all of the other tribes thought of themselves as descended from the Hungarian tribe considered the oldest and the most sacred one – and that is why they bore the name magyari along with their own tribe names -, but they referred to the same deity, that is the sun, with several names consistent with their tribe name. For example, He was referred to as Kún or Hunor by the Cumans (Kúnok); Beszer or Peter by the Pechenegs (Besenyők); Jász, Jázon or Jázzú by the Jász (Jászok); Szikel or Zakur by the Szeklers (Székely); Kus or Kazár by the Khazars (Kazárok); Bag, Bog or Bakar by the Kabars (Kabarok); Pál, Bál, Balota or Bél by the Palóc; Bar, Barata by the Avar (Avarok); Szem, Szam, Somota by the Szemere; and several other names existed. In their view, the sun is the father of all life on Earth, thus of the human beings, too. poetically personified as: Sun God (Napisten), Sun King (Napkirály) or Napfejedelem (Sun Prince) or with other names: Golden Prince (Aranyfejedelem), Golden God (Aranyisten), Beautiful God (Szép Isten), The Beautiful (a Gyönyörű).

Különböző megjelent írásaimban többször kifejtettem, hogy ősnépeink nemzeti istenségükként és egyúttal hitregei ősatyjukként a Napot, azaz ennek megszemélyesítését, a Napistent tisztelték, akit a tulajdonképpeni magyar törzs Magyar (másként: Mag, Magor, Megyer, Magar, Makar) néven nevezett és a nemzet névadó ősatyjának és legelső, regebeli fejedelmének is tekintett. A többi törzsek, bár magukat mindnyájan a legrégibb és szentnek tartott magyar törzsből származtatták – amiért is saját törzsnevükön kívül a magyari nevet is mind viselték – de ugyanez istenséget, vagyis a Napot, más-más, a saját törzsnevüknek megfelelő néven is nevezték. Például a kunok Kún vagy Hunor néven, a besenyők Beszer vagy Peter, a jászok Jász, Jázon vagy Jázzú, a székelyek Szikel vagy Zakur, a kazárok Kus vagy Kazár, a kabarok Bag, Bog vagy Bakar, a palócok Pál, Bál, Balota vagy Bél, az avarok Bar, Barata, a szemerék Szem, Szam, Somota néven, valamint még más neveken is nevezték. Szerintük ugyanis minden földi életnek és így az embereknek is, édesapja a Nap, költőileg megszemélyesítve: a Napisten, Napkirály vagy Napfejedelem, vagy ahogy még nevezték: Aranyfejedelem, Aranyisten, Szép Isten, a Gyönyörű.

3.
However, the mythological mother of all life on Earth and human beings is Mother Earth, that is Tündér Ilona, the Mother of Life. The nuptials of Tündér Ilona and the Sun God, that is Magor, was celebrated in the time of the equinox every spring. At this point Ilona as the wife of the Hungarian Sun King, adopts the name Magyar Ilona as referred to by the girls of Csallóköz in their spring songs about marriage, for, the young couples got married exclusively on the day and on the night of the holy celebration of the equinox; the time when the lily of the valley, the holy flower of Tündér Ilona, is blooming. Right here I have to mention that in our old language the word tündér (fairy) also meant girl and virgin, as the Finnish tüttö, tüttere = girl, virgin, which is parallel to the Italian fata=fairy and the Vlach fata=girl. But I also have to mention that the name magyar, besides other meanings, also meant happy (boldog), thus Magyar Isten and Magyar Ilona were also used in the sense of Boldog Isten (Beatific God), Boldog Ilona (Beatific Helena). By that they meant happiness of love, growing ripe for being a father, a mother; but I also make mention of the fact that the actual ancient Hungarian tribes were farmers. Hungarian Sun God (Magyar Napisten) was also respected for being the inventor of agriculture and a deity. The peaceful farmer life was regarded as a happy life.

Viszont minden földi életnek és így az embereknek is regebeli édesanyja maga a Föld, azaz megszemélyesítve, a Földanya vagyis Tündér Ilona, az Élet Anyja. Tündér Ilonának és a Napistennek, azaz tehát Magornak nászát minden tavasszal a napéjegyenlőség idejében ünnepelték. Ekkor Ilona, mint Magyar Napkirály felesége, a Magyar Ilona nevet veszi föl, ahogy őt a Csallóközi leányok bizonyos tavaszi, a házasságról szóló énekeikben napjainkig is nevezik. Ugyanis kizárólag a napéjegyenlőség szent ünnepe napján és éjszakáján tartották nászukat a fiatal párok is, azon időben tehát, amelyben a gyöngy virág, Tündér Ilona e szent virága, nyílik. Meg kell itt említenem azt is, hogy régi nyelvünkben a tündér szónak még leány és szűz értelme is volt, aminthogy a finnben ma is tüttő, tüttere = leány, szűz, amihez pontosan párhuzam az, hogy például az olaszban fata = tündér, míg az oláhban fata = leány. De meg kell említenem még azt is, hogy a magyar névnek, más jelentései mellett, boldog jelentése is volt, ami szerint tehát úgy a Magyar Isten, mint a Magyar Ilona névnek Boldog Isten és Boldog Ilona értelme is volt, ami alatt szerelmi boldogságot, az apává, anyává létet is értették, de fölemlítem itt azt is, hogy a tulajdonképpeni magyar őstörzsek földművelők voltak, Magyar Napisten a földművelés föltalálója és istenségeként is tiszteltetett, a békés földművelő élet pedig boldog életként volt fölfogva.

4.
…as well as in her spring manifestation Ilona was the goddess of love, and in the same way Magyar Napisten was the god of love. He was referred to by the Palóc as Lebéd or Libéd and a fairly big cult had developed around Him. That name meant swan in the old language. Our ancestors (just like the Romans and the Greeks) portrayed Him with swan wings because the swan was the poetic symbol for desire, especially for love desire. This old lebéd or libéd (hattyú) = swan word of ours comes from the verb lebeg, libeg (levitate, hover) with the meaning of wing flutter, levitation, flying, and hovering in the air. From the same verb comes the word lepke (butterfly) and its dialectical versions lepe and lipe. This word is equivalent to the Latin libratio = levitation and sheds light to the origins of the Latin words libido=desire, love desire coming from our ancient language. The explanation to all this is that swans and other birds flutter with their wings when in love. We have mentioned the meaning of Libéd: swan…This is how we understand the origins of the German word Liebe, formerly Liebde = love. Thus, it is proven that these words originated from our ancient language. What has been said also deciphers for us why the Greek-Roman mythology portrays the God of Love with swan wings.

…valamint pedig tavaszi megnyilvánulásában Ilona a szerelem Istennője volt, ugyanúgy a szerelem istensége volt tavaszi megnyilvánulásában Magyar Napisten is, amelyben például a palócoknál Lebéd vagy Libéd név alatt különösen nagy kultusza volt, amely név régi nyelvünkben hattyú jelentésű volt. E minőségben őt őseink (miként a görögök és rómaiak is) hattyúszárnyakkal ábrázolták volt, mivel náluk a hattyú a vágyódás, különösen pedig a szerelemvágy költői jelképe volt. Ezen régi lebéd vagy libéd = hattyú szavunk a lebeg vagy libeg szavunkból származik, amelynek szárnylebegtetés, lebegtetés, repülés és a levegőben való lebegés, libegés értelme van. Ugyanez igéből származik továbbá lepke és innen tájszólásos változatát képező lepe és lipe = lepke szavunk is. Mindamely szavaink viszont azonosak a latin libratio = libegés szóval is, valamint megvilágítják a latin libido = vágy, szerelemvágy szó ősnyelvünkbőli eredetét is. Mindezek magyarázata pedig az, hogy a hattyak, valamint némely más madárféle is, szerelmi vágyukban szárnyaikat lebegtetni, libegtetni szokták. Mondottuk, hogy a Libéd név értelme: hattyú…Így pedig megértjük a német Liebe, régibb Liebde = szerelem szó eredetét is, illetve bebizonyítottnak látjuk mindezen latin és német szavak ősnyelvünkbőli származását. Úgyszintén az elmondottak fejtik meg azt is, hogy a görög-római mitológiában a Szerelemisten miért ábrázoltatott hattyúszárnyakkal.

5.
Magyar Napisten was the deity personifying energy in the mythology of our ancestors, whereas Ilona also personified matter (materia), which allegory was based on deep knowledge and understanding of nature. After all, it is true that the basis of every life on earth comes from the energy of the sun affecting matter. The revival and fertilization of the sleeping mother earth’s matter through the sun beams can be poetically compared to the man making the woman pregnant. Women feed their children just as the Earth feeds all creatures with its crops. And the air, which is one of the most important nutrient given to us by Mother Earth – in the lack of which we are dead in a few minutes – is just a part of the Earth just like the water or the humus.

Magyar Napisten őseink mitológiájában az erőnyt (energiát) megszemélyesítő istenség, míg Ilona az anyag (materia) megszemélyesítése is volt, ami pedig mély tudáson és természetismereten alapuló jelképezés volt, mert hiszen való igaz, hogy minden földi élet alapja a Napból a Földre áradó erőnynek a Föld anyagára való hatása. Az anyaföld szunnyadó anyagának a napsugarak általi életre keltését, megtermékenyítését jelképesen valóban a nőnek a férfi általi megtermékenyítésével hasonlíthatjuk össze. A nő ugyanúgy táplálja gyermekét mint az élőket terményeivel a Föld. A levegő pedig, amely a Földanya által nekünk nyújtott táplálékok legfontosabbika, – amelynek híján már néhány perc alatt halottak vagyunk – a Földnek csak egyik alkatrésze, ugyanúgy mint akár a víz avagy a termő televény (humusz) is.

6.
The power coming from the Sun to the Earth is the creator of the earthly life phenomena, such as the soul making us alive and human (according to out ancient language: magyar), thus we all are the sons, children of the sun. The Sun God spreads towards us the „divine spark” which brings us to life, elevates us to be human beings and which never fades away after we die; just as today’s science teaches us the conservation of energy. That’s the real explanation, sense of the „immortality of the soul”. It also means that the thinking of our ancestors in this respect was exactly the same with today’s scientific ideas, however dressed in beautiful poetic forms. Our mother, who gave us our body, cared for our body. She feeds us, keeps us clean, washes, dresses, combs us, but our father teaches, instructs us. He will raise us later, He gives us „fatherly advice” and tells us how to behave in life. He teaches us morals and honor. (In today’s world many things are changing, but it was the case back in those times.) We, in turn, listen to His words with child-like respect and we look into His good-willing eyes. We know that Saint Stephen, though already Christian, left his fatherly advice in written form for his son. This is how we understand why Hammurabi, Babilonian king, said that Shamash the god of sun had dictated him his famous laws; why Lycurgus, legislator of Sparta stated that he had got his laws from the sungod Apollo. That is, in those ancient times, people still knew that the teacher and legislator of the human beings was the sun, in other words, the father of the people. In fact, what is the law? Idea, thought. A bodyless something; the energy coming from the sun.

A Napból a Földre származó erő a földi életjelenségek létrehozója, s ilyen tehát a lélek is, amely minket élőkké és a legfejlettebb alakban: emberré, (ősnyelvünk szerint: magyarrá) tesz, vagyis tehát mindnyájan a Nap fiai, gyermekei vagyunk. A Napistentől származik belénk azon „isteni szikra”, amely bennünket életre kelt, emberré fejleszt, és amely holtunk után el nem enyészik; aminthogy a mai tudomány is tanítja az erőny megmaradását. Ez „a lélek halhatatlansága” igazi magyarázata, értelme is. Ez pedig azt is jelenti, hogy őseink felfogása e tekintetben a mai tudományos fölfogással teljesen azonos volt, csakhogy gyönyörű költői alakba öltöztetve. Édesanyánk, akitől tehát testünk származik, viseli is testünk gondját. Ő táplál, tart tisztán, mos, öltöztet, fésül bennünket, viszont édesatyánk tanít, oktat minket. Ő neveli később lelkünket, ő lát el „apai tanácsok”-kal és oktat bennünket, hogy az életben mikép viselkedjünk. Ő tanít bennünket erkölcsre, becsületre. (Habár a mai világban sok minden megváltozik is, de régebben mindez határozottan így volt.) Mi viszont gyermeki tisztelettel figyelünk szavaira és nézünk jóakaró szemeibe. Tudjuk, hogy például Szent István király is, bár már keresztény volt, fia számára írásban hagyta meg apai tanácsait. De így értjük csak meg azt is, hogy Hammurabi babiloni király miért mondja, hogy híres törvényeit neki Sámás Napisten diktálta, valamint hogy Lükurgosz, a spártai törvényhozó, miért állítja, hogy ő törvényeit Apolló Napistentől kapta. Vagyis, ezen ősidőkben a népeknek még tudatában volt, hogy az emberek tanítója, törvényhozója a Napisten, azaz az emberek atyja. És valóban, mi egy törvény? Eszme, gondolat. Test nélküli valami, vagyis tehát a Napból származó erőny.

7.
The archaeologists and the ethnographers are very well aware of the round mirror of the Scythians and today’s Hungarian people. About that Dr Gyula Mészáros wrote an interesting, long study with the title The Hungarian Round Mirror in the 1914th volume of our periodical; also pointing out that this mirror was usually considered the symbol of the sun (and sometimes the Moon). In the ancient times, mirrors were made mainly out of metal, and the yellow or reddish gold, copper, bronze mirror became the symbol of the sun, whereas the silver or other white metals that of the Moon. Given the fact, however, gold is the metal people worked first because of its soft quality and beauty (Golden Age), it is only natural that the golden mirror played an older and bigger role. Our Hungarian ancestors thought: if we look into the round golden mirror, it is tentamount to looking into the face and eyes of our father, the Sun God.

Az archeológusok és etnográfusok jól ismerik a szkita népek, valamint a ma élő magyar nép és rokonnépei kerek tükrét. Erről érdekes, hosszú tanulmányt ír dr. Mészáros Gyula A magyar kerek tükör cím alatt a Néprajzi Értesítő folyóiratunk 1914. évfolyamában, megállapítván azt is, hogy e tükör rendesen a Nap (néha a Hold) jelképének tekintetett. Régen a tükrök többnyire fémből készültek és a sárga vagy vöröses arany-, réz- vagy bronztükör a Nap jelképe is lett, míg az ezüst- avagy más fehér fémből való, a Holdé. Miután azonban az arany azon fém, amelyet lágysága és szépsége miatt az ember legelőször kezdett megmunkálni (Aranykor), így természetes, hogy az aranytükörnek volt régibb és nagyobb szerepe. Magyar őseink szerint tehát: ha a kerek aranytükörbe tekintünk, ez ugyanannyi, mint hogyha édesatyánk, a Napisten arcába, szemébe tekintenénk.

8.
I think that it was the phenomenon of reflection that got people to recognize conscience, seeing themselves in water or in the golden, crystalline or polished surface of a stone. And reflection as light phenomenon is really nothing but the energy coming from the sun whose visibility is made possible only with the help of the matter given by Mother Earth (we can’t see light itself, only the object illuminated by it); just as thought is the energy coming from the sun and for its manifestation we need our brain created out of matter by the Earth. Thus, as reflection has no body, it can be compared to conscience. The reason for that, I think, is that our mirror image is similar to us, yet it has no body, so it doesn’t exist on material level. That is, we can see it, it is there, yet it is not there, at least in material form, because it’s just a light phenomenon.

Szerintem a lelkiismeret fölismerésére az embert a tükröződés jelensége vezette, akár a vízben, akár arany, kristály vagy csiszolt kő fölületében magát meglátva. A tükröződés pedig, mint fényjelenség, valóban nem is más mint a Napból származó erőny, amelynek észlelhetősége ámbár ismét csak a Földanya által nyújtott anyag segítségével válik lehetségessé (a fényt magát nem is láthatjuk, hanem csak az általa megvilágított tárgyakat), ugyanúgy, mint ahogy a gondolat is a Napból származó erőny, de amelynek, hogy megnyilvánulhasson, az agyvelőre van szüksége, amely pedig a Föld által nyújtott anyagból áll. A tükröződésnek tehát saját teste nem lévén, valóban a lélekkel hasonlítható össze. Ennek oka szerintem az, hogy tükörképünk tényleg teljesen hozzánk hasonló, de mégis: teste nincsen, tehát anyagilag nem létezik, vagyis bár látjuk, ott van, de mégis tulajdonképpen nincsen, azaz hogy csak anyagilag nincsen, mivel hiszen csak fényjelenség.