Ancient Hungarian Mentality Part 2


In this entry I’ll show you some excerpts from Adorján Magyar’s work entitled The mirror of Conscience (A lelkiismeret tükre). His writing will give you an idea of the ethics and the morals our Hungarian ancestors had followed for thousands of years. I also show you the Hungarian writing so that you can compare the English translation if you like.

Here’s a link to the original writing:

http://www.magtudin.org/MAGYAR_ADORJAN_A_lelkiismeret_aranytukre%20www.leventevezer.extra.huMA.pdf.pdf

1.
In the same way, a doctrine or an instruction, a teaching is something that doesn’t exist on material level. Even if we write it down or we print it, the doctrine doesn’t equal to the paper and the ink because we could have used them to write or print something else. That is, a doctrine is a mere thought, namely the energy coming from the sun, so it is immaterial, without a body…Likewise any law is made up from energy, thought. And behold, we have seen that our ancestors regarded the sun as the creator of the law,…Thus, this too was their symbolic thought, which in turn expresses the reality of nature accurately, meaning that our ancestors were aware of this reality. For example, if the Chinese people say that the spirit of Confucius is floating above China to guard it, then originally these words were to be meant symbolically even if in this era of mental decline there are many Chinese people who believe it for real that the spirit of Confucius is floating somewhere above China to guard it. In reality, by the spirit or soul of Confucius we mean his moral teachings, which is something immaterial, but which is able to protect China from deterioration.

Ugyanígy anyagilag nem létező valami egy tan avagy oktatás, tanítás. Ha ezt le is írjuk avagy le is nyomtatjuk, nem a papír és tinta vagy nyomdafesték a tan, mert ugyanezekkel bármi mást is írhattunk, nyomtathattunk volna. Vagyis egy tan is csak gondolat, azaz a Naptól származó erőny és tehát anyagtalan, testetlen…Ugyanígy tiszta erőnyből álló, gondolatból álló egy törvény is. És íme, láttuk, hogy a régiek a Napistent tekintették a törvények adójának,…Ez is tehát jelképes gondolatuk volt, amely azonban a természeti valóságot is pontosan kifejezi, amiből még az is következik, hogy őseink e valóságot tehát ismerték. Ha például a kínaiak azt mondják, hogy Konfucse szelleme lebeg Kina fölött és őrzi azt, úgy eredetileg e szavak is csak jelképesen voltak értendők, ha a mai szellemi hanyatlás korában van is sok kínai, aki tényleg azt hiszi, hogy Konfucse lelke ott van valahol Kína fölött a levegőben és védelmezi. A valóságban Konfucse lelke vagy szelleme alatt Konfucse erkölcsi tanítását kell értenünk, ami tehát anyagtalan valami, de ami Kínát a romlástól megvédeni alkalmas.

2.
And as the round mirror is also the representation of the sun, our face appearing in it symbolized the face of the Sun God, that is our Father’s face because according to the ancient nature religion and people’s understanding in our days the child and his parent, the son and his father are virtually the same. The father becomes the son (the mother becomes the daughter), however the father’s life is kind of the son’s previous life, so accordingly the concept of myself-father-son had become the same in the thoughts of our ancestors.

Mivel pedig a kerek aranytükör a Nap ábrázolata is, úgy a benne megjelenő arcunkkal ez egyúttal a Napisten, azaz Édesatyánk arcát is jelentette, mivelhogy az ősi természetvallási, valamint a mai népfölfogás szerint is a gyermek és a rá többnyire hasonlító szülője, azaz tehát a fiú és édesapja, egymással tulajdonképen azonosak. Fiúban az édesapa (leányban az édesanya) él tovább, viszont az édesapa élete mintegy a fiú megelőző életét képezi, ami szerint tehát az önmagam-édesapa-fiú fogalma őseink gondolataiban azonosult.

3.
Consequently, if we follow the call of our conscience, listening to our soul inherited from our Hungarian Sun Father is tantamount to following the loving fatherly teachings, the true laws originating from the Sun God.

Ezek szerint, ha lelkiismeretünk szavát követjük, azaz Magyar Napatyánktól örökölt lelkünkre hallgatunk, ez annyi, minthogyha a Napisten szeretetteljes atyai tanítását, az általa megadott igaz törvényeket követnők.

4.
In our parables, folk tales, common sayings of today, for us and for other folks, the mirror, the „truth speaking mirror” is the symbol of conscience. Although, today this is falling into oblivion more and more given the fact that the ideology of the ancient nature religion is outshone by the Judeo-Christian religious concept, which latter looks on the Holy Scripture, its written, unchangeable laws and rules as its moral ground rather then conscience. Anybody else’s teaching, leading can be wrong or influenced by self-interest, selfishness much easier than the ones of our Father or Sun Father, respectively. After all, the Father wants to secure his children’s life even at the cost of his life based on the order of the eternal nature, to the extent that in ancient times the identity of the person was not separated from the family, tribe and nation like it is today. He fights for us without despair by repelling the Darkness and Cold, that is Death itself invading us from outer space, trying to swallow us and the whole planet up. Our ancient mythologies symbolized It with two terrifying snakes, dragons or evil witches.

Mai példabeszédekben, népmesékben, szokásos mondásokban, úgy nálunk, mint más népeknél, a tükör, az „igazmondó tükör”, a lelkiismeret jelképe, habár ez ma már mindinkább feledésbe merül, lévén hogy az ősi természetvallás eszmevilágát a zsidó-keresztény vallási fölfogás mindinkább elhomályosítja, amely utóbbi pedig már nem a lelkiismeretet, hanem a Szentírást, vagyis írott, megváltozhatatlan törvényeket, szabályokat tekint erkölcsi alapjának. Bárki más tanítása, vezetése pedig könnyebben lehet helytelen vagy önérdek, önzés által befolyásolt, mint a szerető Édesatyáé, illetve Napatyáé, mikor hiszen az édesatya az örök Természet rendje szerint, ha kell, gyermeke életét a saját élete árán is biztosítani akarja, annyival is inkább, hogy régen az egyén személye nem volt a családtól, törzstől és nemzettől annyira különválva mint ma. Ősvallásunk Napistene az igazi, önzetlen és szerető édesatya eszményi mintaképe volt. Ő örökkön örökké csüggedetlenül küzd érettünk, ragyogó sugaraival verve vissza a világűrből mindenfelől reánk törni és bennünket, valamint egész Földünket is elnyelni akaró halálos Sötétséget és Hidegséget vagyis a Halált magát, amelyet őshitregéinkben (mítoszainkban) két rettentő kígyóval, sárkánnyal avagy gonosz boszorkánnyal jelképeztek.

5.
First of all, it is a natural or scientific fact, truth that the energy creating life on Earth – thus the soul and the conscience – comes from the sun; but we cannot turn a blind eye to the facts and the truth if we want to stay on the grounds of the eternal Nature or scientific grounds. Today’s science is getting to the conclusion that soul and energy are the same, meaning that the soul is a manifestation of Nature just like heat, light or sound. Accordingly, the soul is not outside nature, not a „supernatural” miracle because nothing exists „outside or above nature”. The eternal Nature and God are the same.

Először is természeti vagy tudományos tény, igazság, hogy a Földön életet keltő erőny – s így a lélek, a lelkiismeret is – a Napból származik; a tények, igazságok előtt pedig, ha az örök Természet vallása alapjain, vagy pedig tudományos alapon akarunk maradni, szemet hunynunk nem szabad. A mai tudomány pedig kezd oda következtetni, hogy a lélek és az erőny egy és ugyanaz, vagyis, hogy a lélek a Természet egyik ugyanolyan megnyilvánulása, mint akár a hő, a fény, avagy a hang. Eszerint a lélek nem természeten kívüli, nem „természetfölötti” csoda tehát, mert hiszen semmi sincsen a „természetesen kívül” avagy a „természet fölött”, mert az örök Természet és Isten is: ugyanaz.

6.
…As indisputable as it may be that the source of everything good, a good crop, our everyday bread is the Great God, it is no reason for denying that we get all that directly from the Sun and the Earth.

…Ha kétségtelen is, hogy minden jó, egy jó termés, mindennapi kenyerünk első kútforrása is a Nagy Isten, úgy ez még nem ok arra, hogy tagadhassuk, miszerint mindezt mi közvetlenül a Naptól és Földtől kapjuk.

7.
According to the notion of our ancestors and our Vogul (Mansi) relatives who still remember our ancient religion, the origin, the ancient reason, the creator of everything in existence is the Sky, that is God, thus Nature creating everything whose eternal unity is incomprehensible with the human mind. And the poetic personification of this unity is: the majestic Great God imagined to be an old man. But that couldn’t hinder our ancestors, nor can it hinder us from manifesting our deepest respect and affection towards our father loving, protecting and teaching us, that is to say towards Sun God. To objection of the theologists that our ancestors worshipped the sun we can reply that strictly speaking our ancestors didn’t „worshipped” the sun, nor anyone else – in today’s sense of the word –, they only loved and respected it just as a good and grateful child loves and respects his father without worshipping him.

Őseink, valamint ősvallásunkat még nem feledett vogul rokonaink fölfogása szerint is minden létezőnek eredete, ősoka, előidézője az Ég, azaz Isten, vagyis a mindent létrehozó Természet örök és emberi ésszel föl nem fogható egysége, amely egység költői megszemélyesítése: a fenséges, öreg férfinek képzelt Nagy Isten. De mindez nem akadályozta őseinket és nem szabad akadályozzon bennünket sem abban, hogy szerető, gondviselő és bennünket oktató, tanító édesatyánk iránt, azaz a Napisten iránt is, a legmélyebb tisztelettel és szeretettel viseltessünk. A teológusok ama ellenvetésére pedig, hogy ezek szerint tehát őseink a Napot imádták, azt felelhetjük, hogy őseink tulajdonképen sem a Napot, sem senki mást nem „imádtak” — a szó mai értelmében —, csupán szerették és tisztelték, mint ahogy a jó és hálás gyermek szereti és tiszteli édesatyját, anélkül hogy „imádná” őt.

8.
Our ancestors knew very well that the sun is not a living person, but only a heavenly body, but in their case it was about symbolism. Symbolism serving for moral education. In the sun they respected the ideal and moral role model which they had created for themselves. According to their notion, the sun was our father and the Earth was our mother only in the same way as they symbolized Great God poetically with majestic, old men (grandfather), yet they were aware of the fact that He is the eternal Nature, the eternal Universe himself, which the human mind cannot grasp, depict, meaning He is the philosophical unification and the poetic personification of all eternal laws of the Universe embedded in one majestic Unity. Since even the most simple-minded ancient Hungarian knew, could see that the sun had no hands, legs, didn’t sit on a golden-haired horse as in our symbolic mythologies, as well as they were entirely aware of the Earth not resembling a human female with eyes, mouth, hands and legs; of the Earth not nourishing Her children with breasts, but crops, water and air. That all means that our ancestors intellectually superior to today’s religious people believing in miracles and humanoid gods. They were still able to think in symbols, which is getting extinct in today’s mentality. Thus, the fault lies in us and not in the mentality of our ancestors.

Őseink is igen jól tudták, hogy a Nap nem élő személy, hanem csupán égitest, de náluk csak jelképezésről volt szó. Erkölcsi nevelést szolgáló jelképezésről. Őseink a Napban azon eszményi és erkölcsi édesapa-mintaképet tisztelték, amely mintaképet ők maguk alkották meg maguknak. Fölfogásukban a Nap csak úgy volt édesatyánk, a Föld csak úgy édesanyánk, mint ahogy a Nagy Istent is csak költőileg jelképezték fenséges, öreg férfialakkal (nagyapa), habár tisztában voltak azzal, hogy ő az örök Természet, az örök Mindenség maga, amely emberi ésszel föl nem érhető, nem ábrázolható, vagyis hogy ő a Mindenség összes örök törvényeinek is egy fenséges Egységbe való filozófiai egyesítése és költői megszemélyesítése. Hisz a legegyszerűbb ősmagyar is tudta, látta, hogy a Napnak nincsen keze, lába, nem ül aranyszőrű lovon mint a jelképes hitregékben (mythoszokban), valamint teljesen tisztában voltak azzal, hogy a Föld sem hasonlít emberi nőhöz, akinek szeme, szája, keze, lába volna, hogy a Föld gyermekeit nem emlőkkel, hanem terményeivel, a vízzel és a levegővel táplálja. Mindez pedig azt is jelenti, hogy őseink a mai, csodákban és ember alakú istenségekben hívő vallásos embereknek szellemileg magasan fölötte állottak, azaz hogy ők még tudtak jelképekben gondolkodni, ami a mai gondolkodásban mindinkább már kivesz. A hiba tehát bennünk, de nem őseink felfogásában van.

9.
However, for our ancestors, the statement saying that everything in existence had one Reason has always remained a simple philosophical or, if you will, scientific statement and it never took a fanatic shape. Chasing someone who doubted or rejected the rightness of this statement has never occurred to them. Only fanaticism is capable of chasing, killing and destroying everything and everyone with wild impatience and hatred, who disagrees or seems to disagree with this idea.

…Csakhogy a mi őseinknél azon megállapítás, hogy minden létezőnek egyetlen Oka van, mindig egyszerű bölcseleti vagy, ha úgy akarjuk, tudományos megállapítás maradt, sohasem öltött fanatikus alakot. Sohasem jutott eszükbe üldözni olyasvalakit, aki e megállapítás helyes voltában kételkedett avagy azt nem fogadta el. Csak a fanatizmus képes arra, hogy vad türelmetlenséggel és gyűlölettel üldözzön, öljön és pusztítson mindent és mindenkit, ami és aki az eszmével ellenkezésben van avagy látszik lenni.

10.
As much of a poetic disposition as our ancestors might be, they were also right-minded and smart; as so were the Hungarian people who had always stayed neutral and calm viewers of the happenings around them even during the religious wars and religious upheavals covering Europe with blood. It is attributable to our intellectual superiority that Hungary was the first country in Europe where the Parliament of Torda announced freedom of religion legally as far back as 1545. Yet in Paris and in all France, the cultural center of Europe in that time, 22000 Protestants were murdered upon higher orders during St. Bartholomew’s Day massacre”, in August and September of 1572, that is 27 years later. The big difference lies in the intellectual qualities of the species.
Unfortunately, it is true that, in the first centuries of the Hungarian Christianity, a great number of strangers had come to spread the new religion by eradicating everything with blind fanaticism and hatred that reminded Us of our own religion. That is the reason why our ancient religion is practically unknown even for today’s Hungarians and that most people, unfounded though, consider it lost, others regard it as something made up of superstitions similar to those of primitive people.

…Őseink, bár költői lelkületűek voltak, de emellett józanok, okosak is; aminthogy ilyen volt mindig a magyar nép, amely az Európát vérbeborító vallásháborúk és vallási forrongások ideje alatt is mindig közönyös és nyugodt szemlélője volt a körülötte történőknek. E szellemi fölényünkre vezethető vissza az is, hogy Magyarország volt Európában az első, ahol a tordai országgyűlésen már 1545-ben törvényesen kihirdették a vallásszabadságot. Holott Párizsban és Franciaországban, Európa akkori műveltségi központjában, 1572-ben, tehát 27 évvel későbben, augusztus és szeptember havában, a borzalmas „Szent Bartolomeus éjszakák” alatt, felsőbb rendelkezésre 22.000 protestánst gyilkoltak meg. A nagy különbség tehát a faj szellemi tulajdonságaiban rejlik.
Sajnos, való azonban, hogy a magyar kereszténység első századaiban az új vallást terjeszteni bejött nagyszámú idegen volt az, aki vak fanatizmussal és gyűlölettel irtott mindent, ami a népet saját ősvallására emlékeztette s ez az oka annak, hogy ősvallásunk ma magyarok előtt is úgyszólván ismeretlen, és hogy a legtöbben, bár alaptalanul, azt elveszettnek, mások pedig kezdetleges népekéhez hasonló babonákból állott valaminek tartják.

11.
The main basis, the cardinal point to the moral teaching of our ancient Taltos was as follows: Those who listen to the call of their conscience, will never be silenced, will never lose the right path. People can be wrong, selfish, biased; the written dead letter, the rules can be wrong and they can become obsolete due to the changing conditions and circumstances. Things that were right and necessary hundreds or thousands of years ago can be wrong and harmful today. There is only one teaching, only one law that remains true forever, adapting to the given circumstances: the living conscience that never becomes obsolete as the writing does and never is wrong, biased as people are. Conscience is a divine proclamation and the one listening to it will never be sinful.

Őseink táltosai erkölcsi tanítása egyik sarkalatos pontja, sőt legfőbb alapja tehát ez volt: Aki lelkiismerete szavára hallgat, azt soha el nem némítja, az soha az igaz útról le nem tér. Az ember tévedhet, lehet önző, pártos, részrehajló; az írott malaszt, a szabályok lehetnek tévesek és a változó viszonyok, körülmények folytán elavulhatnak. Ami néhány századdal, avagy ezredévvel ezelőtt helyes és szükséges volt, az ma lehet helytelen és káros. Egyetlen tanítás, egyetlen törvény van, amely örökké igaz marad, amely az adott körülményekhez alkalmazkodik: az élő lelkiismeret, amely sohasem avul el, mint az írás és sohasem téved, sohasem pártos, mint az ember. A lelkiismeret isteni szózat, és aki erre hallgat, bűnös sohasem lesz.

12.
I know that theologians and materialists would object to this as follows: Conscience is a human thing, and as human beings can be wrong, so can be conscience. There are so many folks, so many religious sects whose moral teachings are vicious, a lot of times even repulsive; those people or sects educate the obligation of killing, robbing, destroying into the individuals from the beginning of childhood; when becoming adults, they think of comitting evil deeds as their obligation. Thus, conscience is something completely relative. However, even the starting point of this statement is wrong, only the result of superficial and narrow-minded thinking. First of all, such denominations, doctrines can only be created by ignoring conscience so that certain prophets, religious founders, that is some human beings put made-up doctrines, scribbled teachings in its place. The religious founder in question could be a mentally ill person whose teachings, in the beginning, were followed by people more or less similar to him, maybe out of interest, silencing their conscience, then decieving the ones influenced by him.

Tudom, hogy a teológusok, valamint a materialisták ellenvetése erre a következő: A lelkiismeret, csak emberi dolog és az ember tévedhet is, tévedhet tehát a lelkiismeret is. Hány nép, hány vallási szekta van, amelynek erkölcsi tanítása tulajdonképen gonosz, sőt sokszor visszataszító, amely népeknél vagy szektáknál például a gyilkolást, rablást, pusztítást gyermekkor óta kötelességként nevelik az egyénbe és így fölnövekedvén, e gonoszságokat lelkiismeretbeli kötelességének tartja. A lelkiismeret, tehát teljesen relatív valami. Ez állításnak azonban már kiindulópontja téves, vagyis csak fölületes és szűk látókörű gondolkodás eredménye. Először is az ilyen felekezetek, tanok mindig csak úgy keletkezhetnek, hogy a lelkiismeret, elmellőztetvén, helyébe bizonyos próféták, vallásalapítók, azaz egyes emberek által kitalált tanok, összeirkált tanítások tétetnek. Az illető vallásalapító pedig lehetett lelkileg beteg egyén is, akinek tanítását eleintén csak a hozzá többé-kevésbé hasonló emberek, esetleg érdekből is, — a lelkiismeretüket elhallgattatva — követték, majd az általa befolyásoltakat is félrevezették.

13.
That is why conscience can never be antiquated as the written rules or the fossilized, fixed habits. That is why conscience remains identical to those „divine manifestations” that are interpreted already word by word by the prophetic religions, but which were called so only poetically in our ancient religion. Thus, conscience is the „divine proclamation”,…, the teaching that is true and fresh for eternity and never becomes obsolete.

Ezért nem avulhat el soha a lelkiismeret, mint az írott szabályok, avagy a megcsontosodott, megrögzött szokások. Ezért marad a lelkiismeret amaz „isteni megnyilatkozások”-kal is azonos, amelyeket a prófétai vallások már szó szerint értelmeznek, de amelyeket ősvallásunkban csak jelképesen neveztek így. A lelkiismeret tehát azon „isteni szózat”,…, örökkön igaz és üde, soha el nem avuló tanítás.

14.
Thy shall not kill, steal, fornicate, cheat, lie; do not be greedy or avaricious; do not abuse, oppress or torture your fellow humans, nor animals. Love your children, sacrifice yourself for them if necessary. Love and respect your parents, ancestors, nation, family, house, fellow humans. Be courageous, loyal, diligent and fulfil your obligations, keep your promises, etc. These are common natural and divine laws independent from any religion, even persisting despite erroneous or relative doctrines, taught by and large in the same way by Christianity. However, even nature religion taught it in the same way for various folks before religion was created thousands of years ago. What the most important is: erroneous, harmful or sinful moral notions are born only where the moral ground is not formed by conscience, but by certain written laws, fossilized or obsolete traditions, doctrines; which could be created even with selfish interests. Thus, where the cult of the living, pure conscience has declined or even has ceased to exist, or where the interests have silenced and oppressed the absolute conscience.

Ne ölj, ne lopj, ne paráználkodjál, ne csalj, ne hazudjál, ne légy kapzsi vagy fösvény; ne használd ki, ne nyomd el, ne kínozzad sem embertársad, sem az állatot. Szeressed gyermekeid, légy érettük, ha kell, önfeláldozó is. Szeressed és tiszteljed szüleid, őseid, nemzeted, családod, hazád, embertársaid. Légy bátor, hű, szorgalmas, teljesítsed kötelességeidet, váltsad be adott szavad stb. Ezek tehát általános, minden vallástól független, sőt téves, avagy viszonylagos (relatív) tanok ellenére is fönnálló természeti, azaz isteni törvények, amelyeket nagyjában a kereszténység is így tanít, de amelyek sok ezredévvel e vallás keletkezése előtt a legkülönbözőbb népeknél a természetvallás is már így tanított…Ami azonban a legfontosabb: az, hogy téves, káros, avagy bűnös erkölcsi felfogás csak ott keletkezhet, ahol az erkölcsi alapokat már nem a lelkiismeret, hanem csakis bizonyos írott törvények, megcsontosodott vagy elavult hagyományok, tanok képezik, amelyek még hozzá gyakran önző érdekek által hozathattak létre. Ahol tehát az élő, tiszta lelkiismeret kultusza lehanyatlott, avagy meg is szűnt, illetve ahol az abszolút lelkiismeretet az érdekek elhallgattatták, elnyomták.

15.
…There is no balance in your soul without conscience; there is no happiness without balance in your soul.

…Tiszta lelkiismeret nélkül nincsen lelki egyensúly; lelki egyensúly nélkül nincsen boldogság.

16.
The brief summary of the above-mentioned is as follows: The round golden mirror resembles the sun and that is why our ancestors considered it the symbol of the sun, but since the mirror shows us our face and so we use the mirror to care for our face, hair, physical appearance, in short for our body, we also have to use the not material, but spiritual mirror to care for our conscience and soul. The sun, that is Sun God and the spiritual mirror are in the strictest idealistic connection with each other, as the call of our conscience is nothing else but the call of Sun God. That is: what the Golden Mirror of Conscience tells us is the teaching of our Father, Sun God. Following his words, we will never lose the right path and we will be happy, undisturbed and content. This was the main pillar that held the moral and religion of our ancestors. It is such a noble and elevated point of view that becoming acquainted with it not only does have to evoke our deepest respect for our ancestors, but we also have to think of it as an example to follow even today.

A föntiek rövid összefoglalása tehát ez: A kerek aranytükör a Napra hasonlít, amiért őseink a Nap jelképének is tekintették, de mivel a tükör nekünk arcunkat megmutatja s ezért a tükröt arcunk, hajunk, külsőnk, azaz testünk gondozásához használjuk, ugyanúgy a nem anyagi, hanem lelki tükröt, azaz a lelkiismeretet, lelkünk gondozásához kell használnunk. A Nap, azaz a Napisten, és a lelki tükör, egymással a legszorosabb eszmei összefüggésben vannak, mivel a lelkiismeret szava nem más, mint a Napisten szava. Vagyis: amit a Lelkiismeret Aranytükre mond : az Édesatyánk, a Napisten tanítása. Ha szavát követjük: a helyes útról le sohasem térendünk, nem „tévedünk el” s az életben boldogok, nyugodtak és megelégedettek leszünk. Ez volt magyar őseink erkölcsi és vallási fölfogásának legfőbb alapja. Amely oly nemes és fennkölt fölfogás, hogy megismerése őseink iránt nem csupán a legmélyebb tiszteletet kell ébresszen, de amit ma is követendő példának kell tekintenünk.

17.
The real Hungarians were never nomadic people, but farmers….Their ancient homeland was Hungary and the ancient Hungarians were the oldest folk founding the first civilization in Europe. They were spiritually (not technically) educated on the highest level…and finally all of our related tribes originated from the ancient Hungarians…I also emphasize that speaking of our ancient religion, I don’t mean its version that started to decline 800-1000 years ago, but the one that had existed in the time of our above-mentioned highly spiritual civilization 20-30000 years ago.

Az igazi magyarság sohasem volt nomád, hanem földművelő és hogy sohasem járt Ázsiában, hanem hogy őshazája Magyarország, valamint hogy az ősmagyarság Európa legrégibb és műveltségalapító ősnépe, hogy Európa közepén ősrégi időkben igen magas, de inkább csak szellemi (nem műszaki) műveltsége volt,…és végül, hogy összes közelebbi rokonnépeink is ezen ősmagyarságból származtak…Kiemelem azt is, hogy amidőn ősvallásunkról beszélek, nem ennek 800-1000 év előtti, már elhanyatlott alakját értem, hanem azt, amely a föntemlített, magas szellemi műveltségünk idején, 20-30.000 évnél is régibb időkben élt.

2 comments on “Ancient Hungarian Mentality Part 2

  1. L says:

    Hi, I’d like to thank you for everything you’ve done to help us learning Hungarian. The free grammar book is the best I’ve ever come across as far as any language is concerned (and I’ve been learning a lot of them). I hope you’ll keep up the good work here even with small amount of readers.
    From my experience, in Europe usually historians learn Hungarian during their studies. If I meet someone like that, I’ll let them know about this site for sure 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s