Suffixes -ít vs. -ul, -ül = make vs. get

-ÍT vs. -UL, -ÜL

The difference between these suffixes is that –ít expresses an action that has an effect on someone/something, but –ul, -ül refer back to the person like –ik verbs.

You can depend on these English verbs: make, get. Take a look at this:

javít to make better <> javul to get better

The suffix –ít can be parallel with make and –ul, -ül with get.

More examples:

tanít to teach <> tanul to learn, to study
alakít to form <> alakul to take shape
szorít to press <> szorul to get pressed/squeezed
terít to spread out; to lay <> terül to be situated; to lie
merít to dip, to plunge <> merül to dive, to submerge
lazít to loosen <> lazul to loosen, to get loose
szorít to press <> szorul to get pressed/squeezed
hevít to heat <> hevül to get heated
mozdít to move; to get sg to move <> mozdul to move, to get moving
békít to conciliate <> békül to reconcile oneself
megrendít to stagger; to shake <> megrendül to shake, to be shocked
ámít to delude <> ámul to marvel
készít to prepare, to make <> készül to prepare, to be made

A tanár tanít. – The teacher teaches.
A diák tanul. – The student learns/studies.

Kisujját sem mozdítja. – He never stirrs a finger.
A kutya nem mozdul. – The dog won’t move.

A politikusok csak ámítanak. – Politicians delude us.
A nézők ámulnak a filmen. – The viewers marvel at the movie.

The suffixes -i and -ú, -ű

Let’s go back to grammar for this entry. I want to tell you about two common suffixes.

THE SUFFIX -I: is used to express an object / a person belonging somewhere or a characteristic. When added to the noun, it must be written in small letters as a rule. Only nouns can take it, but of course, not all of them. Examples:

belonging to a place
Budapest > budapesti >> Én budapesti vagyok.
London > londoni >> Ő londoni.

characteristic
hely > helyi >> helyi szokás local custom
egyed > egyedi >> egyedi kép unique picture
tenger > tengeri >> tengeri állat sea animal
isten > isteni >> isteni kegyelem grace of god

THE SUFFIXES -Ú, -Ű: are used to express a quality, characteristic. High words take -ű, deep words take -ú.

haj > hajú >> barna hajú brown-haired OR has brown hair
szem > szemű >> kék szemű blue-eyed OR has blue eyes
egyszer > egyszerű >> egyszerű feladat simple task
méret > méretű >> kis méretű kocsi car of small size
alak > alakú >> henger alakú tárgy cylinder-shaped object
név > nevű >> a német nevű fiú the boy with the German name
hír > hírű >> jó hírű színész actor with good reputation
szó > szavú >> halk szavú gyerek soft-spoken child
test > testű >> kis testű állat animal with a small body

Word Formation – Verbs

VERB FROM VERB

-at, -et, -tat, -tet = causative
iszik – to drink > itat – to give sy to drink
elhisz – to believe > elhitet – to make believe

-kodik, -kedik, -ködik = reflexive
mos – to wash > mosakodik – to (have a) wash
ver – to beat > verekedik – to fight with

-kozik, -kezik, -közik = reflexive
épít – to build > építkezik – to have a house built
ajánl – to offer > ajánlkozik – to offer oneself for

-ódik, -ődik = reflexive
vonz – to attract > vonzódik – to feel attracted

-ó(d)zik, -ő(d)zik = reflexive
fenyeget – to threaten > fenyegető(d)zik – to keep threatening

-hat, -het = to be allowed to
eszik – to eat > ehet – he/she can eat
áll – to stand > állhat – he/she can stand

-gat, -get, -gál, -gél = frequentative
húz – to drag > huzogat – to keep dragging
nevet – to laugh > nevetgél – to laugh heartily

-dos, -des, -dös = frequentative
lök – to push > lökdös – to jostle
csap – to hit > csapdos – to keep hitting

-kod, -ked, -köd = frequentative
lép – to step > lépked – to go stepwise
csap – to hit > csapkod – to keep beating

-dogál, -degél, -dögél = frequentative
ül – to sit > üldögél – to be sitting around
áll – to stand > álldogál – to be standing around

-ál = frequentative
mászik – to climb > mászkál – to roam about 

-n, -an, -en = momentary
villan – to flash
zörren – to rattle

-ll = momentary
szökell – to caper

-int = momentary
suhint – to flick

-d, -dul, -dül = momentary
mozog – to move > mozdul – to make a move
forog – to turn > fordul – to turn around

-l = inchoative
szédül – to feel dizzy

Word Formation – Verb, Numeral

VERB FROM NUMERAL

-oz(ik), -ez(ik), -öz(ik) = -ik verbs
egy – one > egyezik – to correspond

-l, -ol, -el,- öl = to turn sg into sg
harmad – third (part) > harmadol – to divide into three parts

-ll, -all, -ell = to act somehow
sok – many, much > sokall – find sg too much

VERB FROM PRONOUN

-z = -ik verbs
te – you > tegez – to call sy by one’s first name
maga – you (polite) > magáz – to call sy by one’s last name

NUMERAL FROM NUMERAL

-ad, -od, -ed, -öd = fraction
három – three > harmad – third (part)
tíz – ten > tized – tenth (part)

-adik, -odik,-edik, -ödik = ordinal
három – three > harmadik – third
tíz – ten > tizedik – tenth

Word Formation – Verbs from Nouns and Adjectives

VERB FROM NOUN

-oz(ik), -ez(ik), -öz(ik) = verbs in z, -ik verbs
név – name > nevez – to name, to call
hab – foam > habozik – to hesitate

-kodik, -kedik, -ködik = -ik verbs
kertész – gardener > kertészkedik – to work in one’s garden
jogász – lawyer > jogászkodik – to work as a lawyer

-ász(ik), -ész(ik) = -ik verbs
vadász – hunter > vadászik – to hunt
egér – mouse > egerészik – to hunt mice

-ít = to get into action
tan – doctrine > tanít – to teach
béke – peace > békít – to conciliate

-l, -ol, -el, -öl = to act somehow
gáncs – obstacle > gáncsol – to trip sy up
szék – chair > székel – to reside
böjt – fast > böjtöl – to (keep) fast

VERB FROM ADJECTIVE

-kodik, -kedik, -ködik = -ik verbs
érzelgős – sentimental > érzelgősködik – to be sentimental
bátor – brave > bátorkodik – take the liberty of

-ít = to turn sg into sg
kék – blue > kékít – to (paint) blue
ronda – ugly > rondít – to make sy ugly

-l, -ol, -el, -öl = to act somehow
helyes – right, proper > helyesel – to approve of

-ll, -all, -ell = to act somehow
rossz – bad > rosszall – to disapprove of

Word Formation – Adjective from Noun

ADJECTIVE FROM NOUN

-s, -os, -es, -ös = fitted with sg
szépség – beauty > szépséges – beautiful
barátság – friendship > barátságos – friendly

-(a)tlan, -(e)tlen = the lack of sg
haj – hair > hajatlan – hairless
fej – head > fejetlen – panic-stricken

-talan, -telen = the lack of sg
faj – race, species > fajtalan – perverse
hely – place > helytelen – inappropriate

-s, -as, -os, -es, -ös = fitted with sg
szellő – breeze > szellős – breezy
kerek – round > kerekes – with wheels

-ékony, -ékeny = characteristic of a noun
kár – damage > kártékony – harmful 

-ú, -ű, -jú, -jű = having sg, fitted with sg
szem – eye > szemű – eyed
alak – shape > alakú – shaped

-só, -ső = belonging swhere
fel – up > felső – upper
hát – back > hátsó – posterior

-i = origin, characteristic
város – city > városi – urban
Pécs > pécsi

-beli = belonging to sg
írás – writing > írásbeli – written, in writing
tér – space > térbeli – spatial

-szerű = it is like sg
mese – fairytale > meseszerű – fictitious
idő – time > időszerű – timely 

-féle = similar to sg
gyümölcs – fruit > gyümölcsféle – a kind of fruit

-fajta = similar to sg
kutya – dog > kutyafajta – a dog species

-nyi = measure
lapát – shovel > lapátnyi – shoveful
marok – hand > maroknyi – handful

Word Formation – Adjective from Verb

ADJECTIVE FROM VERB

-(a)tlan, -(e)tlen = the lack of sg
enged – to allow > engedetlen – disobedient
árt – to harm > ártatlan – innocent

-talan, -telen = the lack of sg
szűnik – to cease > szüntelen – unceasing
nyugszik – to rest > nyugtalan – unquiet, uneasy

-ékony, ékeny = characterizing an action
változik – to change > változékony – variable
félt – to fear for sy > féltékeny – jealous

-atag, -eteg = characterized by action
pöffeszkedik – to be conceited > pöfeteg – conceited
hallgat – to keep silence > hallgatag – taciturn

-ós, -ős = has an active sense to it
kap – to get > kapós – popular, much in demand
fél – to fear > félős – timid

ADVERB OF MANNER FROM ADJECTIVE

-n, -on, -en, -ön = mode, condition
csúnya – ugly > csúnyán – nastily
ügyes – clever > ügyesen – adetply

-lag, -leg = mode, condition
baráti – friendly > barátilag – in a friendly way
elvi – of principle > elvileg – theoretically

-l, -ul, -ül = mode, condition
– good > jól – well
német – German > németül – in German
rossz – bad > rosszul – badly

Word Formation – Nouns from Adjectives and Verbs

NOUN FROM ADJECTIVE

-ság, -ség = collective noun
szép – beautiful > szépség – beauty
bátor – courageous > bátorság – courage

NOUN FROM VERB

-ás, -és; -at, -et = (result of an) action
gyanakszik – to suspect > gyanakvás – suspicion
emel – to lift > emelet – floor, storey

ADJECTIVE FROM ADJECTIVE

-i + -s, -os, -es, -ös = quality, characteristic
pesti – (characteristic of ) Budapest > pesties – (typical to) Budapest
harci – war- > harcias – warlike

Word Formation – Nouns from Nouns

NOUN FROM NOUN

-s, -os, -es, -ös; -ság, -ség = collective noun
nád – reed > nádas – reeds
erdő – forest > erdőség – forests, woodland

-s, -os, -es, -ös = profession
lakat – padlock > lakatos – locksmith
üveg – glass > üveges – glazier

-ász, -ész = profession
kert – garden > kertész – gardener
jog – law > jogász – lawyer

-né = Mrs.
Horváth > Horváthné – Mrs. Horváth
Kiss > Kissné – Mrs. Kiss

-ka, -ke = diminutive OR nickname
pici – little, small > picike – tiny
madár – bird > madárka – little bird
Mária > Marika
Teréz > Terike

-(o)cska, -(e)cske = diminutive
fül – ear > fülecske – little ear
– horse > lovacska – little horse

-i, -csi = nickname
Péter – Peter > Peti – Pete
János – John > Jani – Johnny

-us = nickname
Anna > Annus

Vocabulary – Advice

TANÁCS = ADVICE

You can give advice with such expressions:

Azt hiszem… – I think…
Szerintem… – In my opinion…
Úgy gondolom… – In my view…
Jobban tennéd, ha… – You had better…
Azt tanácsolom… – I advise you to…
Miért nem… – Why don’t you…
Mi lenne, ha… – How about…
Ha rám hallgatsz,… – If you listen to me…
Ha a helyedben lennék, … – If I were you…
Nem kell… – There’s no need to…
Azt javaslom, … – I suggest…, I recommend…
Tanácsos lenne, ha… – It’d be advisable for you to…

Azt hiszem, be kéne venned a gyógyszert.
I think you should take your medicine.

Szerintem, vedd meg azt a szemüveget.
In my opinion you should buy those glasses.

Úgy gondolom, orvoshoz kéne menned.
In my view you should see a doctor.

Jobban tennéd, ha nem feleselnél.
You had better not talk back.

Azt tanácsolom, maradj otthon.
I advise you to stay at home.

Miért nem mész a játszótérre?
Why don’t you go to the playground?

Mi lenne, ha ennél valamit?
How about eating something?

Ha rám hallgatsz, itt maradsz.
If you listen to me, you stay here.

Ha a helyedben lennék, megőrülnék.
If I were you, I would go crazy.

Nem kell mindjárt kiabálni.
There’s no need to shout.

Azt javaslom, nézzétek meg.
I recommend you take a look at it.

Azt javaslom, menjünk.
I suggest going. I suggest that we should go.

Tanácsos lenne, ha nem veszítenéd el a pénzt.
It’d be advisable for you not to lose the money.