Vocabulary – Megy, jár, halad

In Hungarian there are a couple of verbs expressing motion, specifically going somewhere.

megy, jár, halad

But when do you use them?

MEGY
-using a transportation vehicle:
Busszal megyek. – I’m going by bus.
Kocsival megyünk. – We’re going by car.
-going to a place (country, city…):
Londonba mennek. – They’re going to London.
Afrikába mész? – Are you going to Africa?
A városba megy. – He’s going downtown.
-going somehow:
Gyalog megyek. – I’m going on foot.
-it is used if shoes fit or don’t fit your legs:
Ez a cipő rámegy a lábamra. – This shoe fits my leg.
-something is on tv, in cinema, theatre:
Mi megy a tévében? – What is on tv?
Hamlet megy a színházban. – They’re playing Hamlet in the theatre.
-someone is fine/ill or is well off/doing badly:
Ügyvéd, jól megy neki. – He’s a lawyer. He’s well off.
Hogy megy a sorod? – How are you getting on?
-choosing a profession:
Orvosnak megy. – He becomes a doctor.

JÁR
-transportation vehicle:
Ma nem járnak a buszok. – Today there is no bus service.
-going somewhere regularly:
Külföldre járok. – I often go abroad.
Iskolába járok. – I’m going to school.
Hol jártál? – Where have you been?
-devices, machines work or don’t work:
A lift nem jár. – The elevator is out of order.
Az óra jár. – The clock is working.
-having a subscription:
Hozzám ez az újság jár. – I take (in) this newspaper.
-dating someone, going out with someone:
Jársz vele? – Are you dating him/her?
Már nem járunk. – We’re not dating anymore.

HALAD
-transporation vehicle going at a certain pace:
Az autók lassan haladnak. – The cars are proceeding slowly.
-making a progress:
Hogy haladsz? – How are you coming on (with your work)?
Jól haladok. – I’m coming on well.
-time:
Az idő halad. – Time passes.
Az idő gyorsan halad. – Time passes fast.

N O T E !

Watch the difference between megy and jár.

Iskolába megyek. <> Iskolába járok.
I’m going to school. <> I go to school.
(right now) <> (generally speaking)

Londonba megyek. <> Londonban jártam.
I’m going to London. <> I’ve been to London.

Gyalog megyek. <> Gyalog járok.
I’m going on foot. <> I go on foot.
(right now) <> (generally)

Mész vele? <> Jársz vele?
Are you going with him? <> Are you dating him?

Vocabulary – Weather

WEATHER – IDŐJÁRÁS

időjárás – weather
nap – sun
eső – rain
vihar – storm
szél – wind
– snow
jég – ice
hóvihar – snow-storm, blizzard
szivárvány – rainbow

Milyen idő van? – What’s the weather like?
Esik az eső. – It’s raining.
Havazik. Dörög. Villámlik. – It’s snowing / thundering / lightning.
Meleg / Hideg / Hűvös van. – It’s hot / cold / chilly.
Jó idő van. – It’s a fine / nice day.
Rossz idő van. – The weather is bad. It’s a rotten / foul weather.
Forróság van. – It’s a scorcher.
Fagy van. – It’s frosty.
Szakad az eső. – It’s pouring with rain.
Úgy esik, mintha dézsából öntenék. – It’s raining cats and dogs.
Süt a nap. – The sun is shining.
Vihar közeleg. – There’s a storm coming.
Borús az ég. – It’s cloudy.
Gondolod, esni fog? – Do you think it will rain?

NOTE! You can just say idő instead of időjárás. In this case idő means weather. It also this meaning: time, tense.

idő van ma. – It is a fine weather today.
Az idő megmondja. – Time will tell.
Az ige múlt időben van. – The verb is in past tense.

Word Formation – Verbs

VERB FROM VERB

-at, -et, -tat, -tet = causative
iszik – to drink > itat – to give sy to drink
elhisz – to believe > elhitet – to make believe

-kodik, -kedik, -ködik = reflexive
mos – to wash > mosakodik – to (have a) wash
ver – to beat > verekedik – to fight with

-kozik, -kezik, -közik = reflexive
épít – to build > építkezik – to have a house built
ajánl – to offer > ajánlkozik – to offer oneself for

-ódik, -ődik = reflexive
vonz – to attract > vonzódik – to feel attracted

-ó(d)zik, -ő(d)zik = reflexive
fenyeget – to threaten > fenyegető(d)zik – to keep threatening

-hat, -het = to be allowed to
eszik – to eat > ehet – he/she can eat
áll – to stand > állhat – he/she can stand

-gat, -get, -gál, -gél = frequentative
húz – to drag > huzogat – to keep dragging
nevet – to laugh > nevetgél – to laugh heartily

-dos, -des, -dös = frequentative
lök – to push > lökdös – to jostle
csap – to hit > csapdos – to keep hitting

-kod, -ked, -köd = frequentative
lép – to step > lépked – to go stepwise
csap – to hit > csapkod – to keep beating

-dogál, -degél, -dögél = frequentative
ül – to sit > üldögél – to be sitting around
áll – to stand > álldogál – to be standing around

-ál = frequentative
mászik – to climb > mászkál – to roam about 

-n, -an, -en = momentary
villan – to flash
zörren – to rattle

-ll = momentary
szökell – to caper

-int = momentary
suhint – to flick

-d, -dul, -dül = momentary
mozog – to move > mozdul – to make a move
forog – to turn > fordul – to turn around

-l = inchoative
szédül – to feel dizzy

Word Formation – Verb, Numeral

VERB FROM NUMERAL

-oz(ik), -ez(ik), -öz(ik) = -ik verbs
egy – one > egyezik – to correspond

-l, -ol, -el,- öl = to turn sg into sg
harmad – third (part) > harmadol – to divide into three parts

-ll, -all, -ell = to act somehow
sok – many, much > sokall – find sg too much

VERB FROM PRONOUN

-z = -ik verbs
te – you > tegez – to call sy by one’s first name
maga – you (polite) > magáz – to call sy by one’s last name

NUMERAL FROM NUMERAL

-ad, -od, -ed, -öd = fraction
három – three > harmad – third (part)
tíz – ten > tized – tenth (part)

-adik, -odik,-edik, -ödik = ordinal
három – three > harmadik – third
tíz – ten > tizedik – tenth

Word Formation – Verbs from Nouns and Adjectives

VERB FROM NOUN

-oz(ik), -ez(ik), -öz(ik) = verbs in z, -ik verbs
név – name > nevez – to name, to call
hab – foam > habozik – to hesitate

-kodik, -kedik, -ködik = -ik verbs
kertész – gardener > kertészkedik – to work in one’s garden
jogász – lawyer > jogászkodik – to work as a lawyer

-ász(ik), -ész(ik) = -ik verbs
vadász – hunter > vadászik – to hunt
egér – mouse > egerészik – to hunt mice

-ít = to get into action
tan – doctrine > tanít – to teach
béke – peace > békít – to conciliate

-l, -ol, -el, -öl = to act somehow
gáncs – obstacle > gáncsol – to trip sy up
szék – chair > székel – to reside
böjt – fast > böjtöl – to (keep) fast

VERB FROM ADJECTIVE

-kodik, -kedik, -ködik = -ik verbs
érzelgős – sentimental > érzelgősködik – to be sentimental
bátor – brave > bátorkodik – take the liberty of

-ít = to turn sg into sg
kék – blue > kékít – to (paint) blue
ronda – ugly > rondít – to make sy ugly

-l, -ol, -el, -öl = to act somehow
helyes – right, proper > helyesel – to approve of

-ll, -all, -ell = to act somehow
rossz – bad > rosszall – to disapprove of

Word Formation – Adjective from Noun

ADJECTIVE FROM NOUN

-s, -os, -es, -ös = fitted with sg
szépség – beauty > szépséges – beautiful
barátság – friendship > barátságos – friendly

-(a)tlan, -(e)tlen = the lack of sg
haj – hair > hajatlan – hairless
fej – head > fejetlen – panic-stricken

-talan, -telen = the lack of sg
faj – race, species > fajtalan – perverse
hely – place > helytelen – inappropriate

-s, -as, -os, -es, -ös = fitted with sg
szellő – breeze > szellős – breezy
kerek – round > kerekes – with wheels

-ékony, -ékeny = characteristic of a noun
kár – damage > kártékony – harmful 

-ú, -ű, -jú, -jű = having sg, fitted with sg
szem – eye > szemű – eyed
alak – shape > alakú – shaped

-só, -ső = belonging swhere
fel – up > felső – upper
hát – back > hátsó – posterior

-i = origin, characteristic
város – city > városi – urban
Pécs > pécsi

-beli = belonging to sg
írás – writing > írásbeli – written, in writing
tér – space > térbeli – spatial

-szerű = it is like sg
mese – fairytale > meseszerű – fictitious
idő – time > időszerű – timely 

-féle = similar to sg
gyümölcs – fruit > gyümölcsféle – a kind of fruit

-fajta = similar to sg
kutya – dog > kutyafajta – a dog species

-nyi = measure
lapát – shovel > lapátnyi – shoveful
marok – hand > maroknyi – handful

Word Formation – Adjective from Verb

ADJECTIVE FROM VERB

-(a)tlan, -(e)tlen = the lack of sg
enged – to allow > engedetlen – disobedient
árt – to harm > ártatlan – innocent

-talan, -telen = the lack of sg
szűnik – to cease > szüntelen – unceasing
nyugszik – to rest > nyugtalan – unquiet, uneasy

-ékony, ékeny = characterizing an action
változik – to change > változékony – variable
félt – to fear for sy > féltékeny – jealous

-atag, -eteg = characterized by action
pöffeszkedik – to be conceited > pöfeteg – conceited
hallgat – to keep silence > hallgatag – taciturn

-ós, -ős = has an active sense to it
kap – to get > kapós – popular, much in demand
fél – to fear > félős – timid

ADVERB OF MANNER FROM ADJECTIVE

-n, -on, -en, -ön = mode, condition
csúnya – ugly > csúnyán – nastily
ügyes – clever > ügyesen – adetply

-lag, -leg = mode, condition
baráti – friendly > barátilag – in a friendly way
elvi – of principle > elvileg – theoretically

-l, -ul, -ül = mode, condition
– good > jól – well
német – German > németül – in German
rossz – bad > rosszul – badly